22.05.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

İslami rüya tabirleri -S- harfi

SAAT 
Rüyada saat görmek, görenin hayatı, geçim kaynağı, işi ve evinin düzeni ile yorumlanır.
İşler saat görmek, geçimin istikrarlı olmasına ev aile içindeki huzura işarettir.
Bozuk saat görmek, işlerin bozulmasını ifade eder.
Saatin kırıldığını veya kaybolduğunu görmek, iyi değildir.
Rüyada saatin çaldığını görmek, önemli bir görüşme veya randevuya işarettir.
Yeni bir saat almak, bir çocuk sahibi olmaya yorulur.

SABAHIN ERKEN VAKTİ
Rüyada sabahın erken vaktini görmek, kısmetli veya evlenecek kızlara, bazen de zikir ve duaya yorumlanır.
SABAH KAHVALTISI
Rüyada kuşluk yemeği istediğini gören kimse, meşakkate düşer.

SABAH VAKTİ
Rüyada sabah olduğunu görmek, vaadini yerine getirmeye yorumlanır. Rüyada sabah olduğunu ve kendisinin çirkin ve yaramaz bir durumda bulunduğunu görmek, o kimsenin küfrüne veya günah işlediğine yorumlanır.
Ziraatçıların sabah olduğunu görmeleri, borca yorumlanır. Rüyada bir şeyin kaybolduğunu ve şafak sökerken onu bulduğunu gören kimse, borçlusu aleyhine iddia ettiği şeyi bir takım kimselerin şahitliği ile isbat eder.

SABAN
Rüyada saban görmek, girişilen işlerden alnının akıyla çıkmayı ifade eder.

SABIR
Rüyada güçlük ve sıkıntılara sabretmek, yüksek derecelere, müjdeye, güzel ahlaka, selamet ve mutluluğa erişmeye işaret eder.

SABUN
Rüyada görülen sabun, elde edilecek maldır. Sabun parçası, kederli bir kimseye teselli veren bir adamdır.
Rüyada sabunla bir elbise yıkadığını ve kirlerini temizlediğini gören kimse, hasta ise iyileşir. Günahkar ise tövbe eder ve üzüntüden kurtulur, borçlu ise borcunu öder.
Sabun, kiri giderdiğinden kederlerin gitmesine yorumlanır.
Kir kederdir.

SAÇ
Rüyada görülen saç, mala ve ömrün uzun olmasına yorumlanır. Bundan dolayı saçlarının uzadığını gören kimsenin, ömrü uzun olur.
Başındaki gür bir saçı başka bir saçla ördüğünü gören kimse, zengin ise malı artar ve ödünç aldığı malla ticarette bulunur. Eğer fakir ise, borçlanır.
Saçının düz veya kıvırcık olduğunu gören kimse, şerefli ve bahtiyar olur. Saçı kıvırcık olmayan kimse, saçının kıvırcık olduğunu görürse, bulunduğu durumdan pişmanlık duyar.
Saçının uzun olduğunu ve kendisinin de bundan çok memnun kaldığını görmek, özellikle kadınlar hakkında, güzel ve makbuldur. Çünkü onlar süs için başkalarının bile saçlarını kullanırlar.
Saçının çoğaldığını, sakalının uzadığını ve bütün saçlarını örüp başına bir takım örükler yaptığını görmek, üzerinde biriken borçlara yorumlanır.
Rüyada görülen saç, sahibi için maldır.
Bıyık ve koltuk altı kıllarını traş etmek, borçları ödemeye, kederin gitmesine ve sünnet-i seniyyeye uymaya delildir.
Saç örmek işleri pürüzsüz yapmaktır. Kadınların rüyada saçlarını görmesi hayra yorumlanır. Bunların dışında, fakir olan insanların rüyada saç örmesi, işlerinin tükenmemesine yorumlanır.
Saçının normal yerlerin dışında bittiğini gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder.
Hac zamanı saçını kesmek veya onu kısaltmak emniyete yorumlanır.
Çirkinleştirmeyecek şekilde saçını kısaltmak ve yolmak, hüzün ve kederin gitmesine yorumlanır. Bazı yorumcular, saç yolmak, rüya sahibinin borcunu zorla ödeyeceğine yorumlanır, demişlerdir.
Rüyada saçını gür görmek, kederli kimseler için kederinin artması, sevinçliler için de sevinçlerinin artmasıdır.
Kadının rüyada saçını siyah görmesi kocasının onu sevmesi ve kocasının halinin doğruluğuna yorumlanır.
Başının ön tarafındaki saçlarını dağınık ve perişan gören kimse, zelil olur. Arka tarafındaki saçlarını dağınık gören kimsenin ise, ihtiyarlığında hor ve hakir olacağına yorumlanır.
Koltukaltı kılının uzunluğu, rüya sahibinin istek ve maksadına kavuşması ve dininin sağlam olmasına yorumlanır. Koltukaltı kıllarının çokluğunu görmek ise, rüya sahibinin ilim, yüksek rütbe ve ticarete, ayrıca şecaatle mal biriktirmek isteyen birisi olduğuna, din, insanlık ve kendisinden beklenen güzel hasletlere meyil ve rağbeti olmadığına yorumlanır.
Saçlarının uzunluğu, emsaline benzemez bir şekilde ise ve bu halde de halk arasında dolaştığını gören kimse, borca girer ve geçim sıkıntısı çeker.
Rüyada saçını normal olarak yağladığını görmek, zinnettir. Eğer yağı normalden fazla sürdüğünü görse, üzüntü ve kedere düşer. Eğer yağın kokusunu alırsa hayırla anılacağına alamettir.
Bir kimse, yüzünde veya kıl bitmeyeceği bir yerde kıl bittiğini görse, çok borçlanır. Elinin içinde kıl bittiğini görene, bir menfaat erişir.
Göğüs ve dilde görülen kıl, azsa hizmet, güzel söz, ilim ve zekaya, fazla ise, keder hüzün vs. şeylere yorumlanır.
Karın kıllarının çok olduğunu gören kimsenin, borcu çok olur, üzüntülü ve kederli bir halde bulunur.
El kıllarının dağıldığını gören kimsenin, bütün kazandığı şeyler ondan gider.
Rüyada saçlarının birbiri ardınca düştüğünü gören kimsenin, çalışarak kazandığı ve zorlukla elde ettiği şeylerin elinden çıkmasına yorumlanır.
Kadının, rüyada kendi saçını görmesi, onu koruyacak kimseye yorumlanır.
Kadının, rüyada kendi saçını görmesi, onu koruyacak kimseye yorumlanır.
Bazen saç ekilmiş tarlaya, mala, şöhrete, kız için kocaya, bekar erkek için de zevceye ve kendisiyle iftihar edilen ve dünya zineti say ılan çocuğa yorumlanır
Saçın, güzelliği, siyahlığı ve uzunluğu anlattığımız kimselerin hallerinin güzelliğine, saçın kısalığı, beyazlığı ve pis kokması da, yine anlatılan kimselerin kötü hallerine ve yaramazlıklarına yorumlanır.
Saçını kesmek, ilim ve hidayete, eğer hac mevsiminde olursa, bazen hac yapmaya da yorumlanır.
Kulak kılı, ilim veya işitilecek bir sözdür. Burun kılı, kendisinde mihnet ve sıkıntı sezilen haber veya gizli maldır.
Yalnız ve kocasız bulunan kadının bedeninde kıl görülmesi, onun kocasız durmasına veya erkek gibi çoluk-çocuğunun işlerini yürütmesine yorumlanır.
Küçük çocuk için saç uzun ömürlü olmasına yorumlanır.
Avuç içi ve ayak altı gibi uygun olmayan yerde saç bitmesi, rahatının bozulmasına veya Allah’ın rızası bulunmayan bir işte çalışmasına yorumlanır.
Rüyada erkeğin vücudunda saç bitmesi, onun hanımının ise, zenginliğinin gitmesidir.
Göğüste bulunan kılların çokluğu, rüyay ı görenin borcuna yorumlanır.
Rüyada kendi saçını kestiğini gören kimse, rütbe ve mertebesinden düşer.
Bir kadın rüyada saçının kömür gibi siyah olduğunu görse, kocasının malıy la zengin olmasına yorumlanır.
Rüyada yanağının üzerinde güzel saç bulunduğunu gören kimsenin, sağlam ve gönlü temiz biri olduğuna yorumlanır.

SAÇ AĞARMASI
Rüyada saç ağarması, gençler için vakara yorumlanır. Bazı yorumcular, ömrün uzun olmasına, bazıları da zay ıflığa yorumlanır, demişlerdir. Aklık sakal ve başın tümünde olursa, fakirliğe yorumlanır.
Bir kimse saçının bir kısmının ağardığını görse vakar ve temkinin çok iyi olduğuna, başı ağaranın hanımı hamile ise, bir erkek çocuğunun olacağına yorumlanır.
Bir kimse sakalındaki beyaz tüyleri yolduğunu veya kestiğini görse, o adam ihtiyarlara hürmet eder.
Bazı yorumcular baş ağarması, kaybolmuş bir kimsenin veya misafirin gelmesidir, demişlerdir.
Vücut kıllarının ağardığını gören zengin ise, malının gideceğine, fakir ise, ödenmesi güç olan borca işarettir.
Korkan kimse için saç ağarması, hakim ve melikten kurtulmaya işarettir.
Bazı yorumcular, kadının saçının ağarmasını görmek, kocası veya kocasının akrabaları tarafından çirkin söz işiteceğine, bazen de, boşanmaya yorumlanır, demişlerdir. Çünkü erkekler kadının saçının ağarmasını, hoş görmezler.
Sakalı siyah bir kimse sakalının beyaz olduğunu görse, o adamın dini veya malı gider.
Sakalı siyah olan bir kimse sakalında üçe kadar beyaz tüy belirdiğini görse, erkek bir çocuğu doğar. Eğer aynı rüyay ı gören kimsenin kayıp bir şeyi olup, kendisi de kay bolan şeyi çok seviyor ve bulunmasını da çok arzu ediyorsa, o kaybı gelir.
Bir kimse rüyada sakalının beyaz ve temiz olduğuna görse büyük bir borç, sıkıntı ve hapislik toplanır.
Saçından ağarmış bulunan tüyleri yolduğunu gören kimse, muhalefette bulunur. İhtiyarlara, saygı göstermez.

SAÇ DÖKÜLMESİ
Rüyada saçlarının dökülmüş olduğunu gören kimsenin, servetinin gitmesine ve halkın gözünden düşmesine yorumlanır.

SAÇAK
Rüyada saçak görmek, haberiniz olmadan sizi arkanızdan destekleyen ve himaye eden kimselerin varlığına delildir. Saçak aynı zamanda rütbe ve mevki ile de yorumlanır.
SAÇKIRAN
Rüyada saçkıran olarak saçlarınızın döküldüğünü görmeniz, dert ve sıkıntılarınızdan kurtularak feraha ve bolluğa kavuşacağınıza işaret eder.

SAÇMA
Rüyada saçma görmek, yapılması için birisine bir iş havale ettiğinize ve işi yap amadığı için size bin türlü masal anlatan şartlatan kimselere yorumlanır.

SAÇMAK VE DAĞITMAK
Rüyada cevher ve yakutları saçıp dağıtmak, eğer onları yerden bir kimse kaldırmazsa, ilim, ticaret ve kazancın durgunluğuna ve yokluğuna yorumlanır. Onlara lay ık olan kimseler onları yerlerden kaldırırsa, her şeyi yerine koymaya, işi sırasıyla yapmaya ve halkın ondan istifade etmesine yorumlanır.
SAÇ ÖRMEK
Rüyada saç örmek, -gerek kadın ve gerekse erkeklerden saçını örmeyi adet etmiş kimse için-hoştur. Bunların dışındakiler için saç örmek, işlerinin durgunluğuna, fazla borçlanmasına ve bazen de işinde aciz olmasına yorumlanır.

SAÇ TARAYICISI
Rüyada saç tarayan adamı görmek, insanların üzüntü ve kederlerini giden bir kimseye yorumlanır.
Eğer saç tarayan kadın güzelse, bekar kimsenin sonunun hay ırlı olmasına yorumlanır.
Saç tarayıcı kadını görmek, mallı bir kadına yorumlanır.
Saç tarayan kadın, insanın annesidir.

SAÇAK
Rüyada saçak görmek, himaye ile yorumlanır. Üstüne saçak y ıkıldığını görmek, işlerin bozulmasına işarettir.
Bir saçak altına sığınmak, büyük bir zatın himayesi altına girmeyi ifade eder.

SADAKA VERMEK: Rüyada sadaka verdiğini gören, eğer alim ise, ilminden kazanır, eğer bir devlet adamı ise şan ve şerefi artar, tüccar ise ticareti çoğalır, sanatçı ise halk ondan fayda görür, fakir ise zengin olur.
Kirmani’ye göre, rüyada sadaka verdiğini görmek, korku ve düşünceden kurtulmak, bela ve afetlerden emin olmak ile tabir olunur.
Rüyada sadaka verip bir fakiri sevindirdiğini gören, hasta ise iyileşir. Sıkıntısı varsa geçer. Tutuklu ise kurtulur. Eğer günahkar ise Allah Teala onu tövbe etmeye nail olur. Dinsiz ise İslamiyeti kabul eder. Sadaka verdiğini görmek her durumda mutluluk ve ikbale delalet eder. Herkese sadaka dağıttığını gören kimsenin malında bereket olur.
Rüyada sadaka, belaların define, hastaların iy ileşmesine, rızık ve bereket, nimete
delalet eder. Rüyasında ölmüş hay van, şarap ve çöp gibi sadaka olarak verilmesi caiz olmayan şeylerden birini sadaka verdiğini görmek, kendi malında ve başkasının malında, kendilerine kötülük getirecek bir iş yapmış olacağına işarettir. Çünkü fenalığa fenalık, günaha günah ile karşılık verildi.
Rüyasında helal ve iyi şeyi sadaka olarak verdiğini gören, eğer hayvan ticareti yap ıyorsa, o işinde bereket görür, eğer çiftçi ise ürününde bereket ve feyiz bulur. Sadaka vermek hayır ve berekettir. Tanınmış zenginlerden birine sadaka verdiğini görmek, o zenginin fakir olarak sadakaya muhtaç olacağına delalet eder. Fahişe bir kadına sadaka vermek tövbe etmesine; hırsıza sadaka vermek, hırsızlıktan vazgeçeceğine işarettir.
İbn-i Kesir’e göre; rüyada sadaka vermek, malını çoğaltmak, düşmanı çıldırtmaktır. Çünkü sadaka ile şeytan kahredildiği gibi, sadaka vermek rüyası da hay ır, bereket ve mal çokluğuna delalet eder.
Rüyada gizli sadaka veren, eğer asi ise, günahları bağışlanır. Bazen sadaka vermek ilim adamlarına ve büyüklere yaklaşmaya da delalet eder. Rüyada kendisinden sadaka istenilip verdiğini gören, alim ise halk ondan ilim öğrenir, devlet adamı ise sözü geçerli olur, tüccar ise halk ondan faydalanır. Sanatçı ise bir çok çırak yetiştirir. Rüyada bir yoksula yemek yedirmek korkudan emin olmaya, sıkıntıdan ve kederden kurtulmaya, bir dinsizi doyurmak düşmanını kuvvetlendirdiğine işarettir.
Rüyada sadaka verdiğini görmek bazen tesbih çekmeye, kabir ziyaretine ve Kur’an okumaya delalet eder.

SAFLAR
Rüyada görülen saflar, düşmanla karşılaşmak ve kendilerine lazım gelen hakları yerine getirmek için bir takım kimselerin ittifak etmelerine yorumlanır. Bazen de bu rüya, cemaatla namaz kılanların saflarına devam etmeye yorumlanır.

SAFRAN ÇİÇEĞİ
Rüy asında safran çiçeği topladığını gören helal rızık sahibi olur. Bir rivayete göre, safran çiçeği görmek, sarı ise hastalık, kırmızı ise şifadır.
SAĞIRLIK
Rüyada görülen sağırlık, dince noksanlığa yorumlanır.
SAĞMAK
Rüyada süt veren herhangi bir hayvanı sağdığınızı görmek, yaptığınız işlerde verim alacağınıza işaret eder.
SAHAN
Rüyada bakır bir sahan görmek, evinizdeki kimselerden birisinin yakında evlenerek evden ayrılacağına işarettir.
Bazılarına göre, rüyada sahan görmek, güzel, hayırlı ve eli sıkı bir metrese işarettir. İyi ve kötü her hal ona nisbet olunur.

SAHRA
Rüyada çöl ve sahra görmek, şiddet ve sıkıntıdan kurtularak genişliğe ve selamete çıkmaya, günahlardan tövbe etmeye, zarardan sonra kazanca ve hastalıktan sıhhate kavuşmaya yorumlanır.Rüyada çöl ve sahrada yürümek kendisinde fayda ve menfaat olmayan bir şeye başlamaya yorumlanır. Sahra, genişliği, ekili oluşu ve yeşilliği nisbetinde ferahlık ve sevinçtir.
Rüyasında sonu olmayan, bilmediği ve bugüne kadar görmediği bir sahra görmek, iki şekilde yorumlanır. Dünyanın ve geçiminin genişlemesi, hayır ve menfaat. Eğer gördüğü sahranın sınırı görülüyorsa, bu bir kadın ile tabir edilir. Sahra güzel ise, karısı güzel, çirkinse karısı da çirkindir. İçinde bulunduğu sahra veya arazinin genişlediğini görmek, ev halkının geçiminin genişlediğine, ömürlerinin uzunluğuna, bunun aksi ise, yani sahranın küçülüp daraldığını görmek, geçim sıkıntısına, ömrün kısalığına, ağaçlı bir sahra görmek, devlet büyüğünün hizmetinde bulunan kişilere işaret eder.
SAHUR YEMEĞİ
Rüyada sahur yemeğini görmek, düşmana hile yapmaya, asi ve günahkarlar için tövbeye, az ve kolay temin edilen cüzi bir rızka yorumlanır.

SAKA
Rüyada sakalık, dinle yorumlanır. Rüyada halka su içirdiğini gören halka iyilik ve ihsanda bulunur. Saka olup kendi evine su taşıdığını gören, kendisi için mal ve para biriktirir. Başkasının evine su taşıdığını gören, başkası için para ve malı toplar. O maldan ancak yediği kendisine kar kalır. Saka olup halka “su ister misiniz?” diye sorduğunu gören kimse halka vaaz ve nasihatta bulunur.
SAKA KUŞU
Rüyada saka kuşu görmek, çapkınca giriştiğiniz bir macera yüzünden başınıza beklemediğiniz çirkin bir olayın geleceğine işaret eder.

SAKAL: Rüyada görülen sakal, erkek için zenginlik ve şereftir.
Rüyada sakalının uzadığını ve karnına ulaştığını gören kimse, mal ve şöhret kazanır. Ve bunu kazanırken sakalından karnında bulunan miktarca zahmet çeker.
Sakalınışekil ve kıyafetine uygun ve yakışıklı bir şekilde uzadığını gören kimse, şeref ve şöhret, güzellik, mal, devlet ve güzel bir geçime kavuşur.
Sakalının yanlarının uzadığını ve ortasının uzamadığını görmek, o kimsenin başkası için hazırlayacağı bir mala erişmesine yorumlanır.
Sakalının miktarından fazla uzadığını görse, o kimsenin borcuna, üzüntü ve kederine yorumlanır.
Bazı yorumcular rüyada sakalının uzadığını ve çok kıllı olduğunu gören kimsenin ömrü ve malı artar, dediler.
Sakalının kıllarını fazlaca siyah olduğunu gören kimse, zengin olur.
Sakalının sarıya yakın olduğunu gören kimse, fakirlik ve hastalığa düşer. Sakalını safi kızıl renkli olduğunu gören kimse, feryat eder.
Bir kimse rüyada sakalını tuttuğunu, elinde kıl kaldığını ve o kılı atmadığını görse, o kimsenin kendisinden bir malı gider. Sonra yine ona döner. Eğer elinde kalan kılı attığını görse, o kimsenin bir daha dönmemek üzere malı gider.
Rüyada eliyle bir adamın sakalını tutmuş ve onu çektiğini gören kimse, o adamın malına varis olur.
Kendi sakalının yarısının gittiğini gören kimsenin izzet ve şerefinin bazısı veya malının yarısı gider.
Bir kemsinin sakalını rüyada tanımadığı genç bir adam traş etse, o kimsenin şöhret ve rütbesi bildiği bir düşmanı veya adaşı yahut onun benzerinin eliyle gider. Eğer sakalını traş eden kimse ihtiyarca, o kimsenin şöhreti yüce ve kuvvetli bir kimsenin eliyle gider.
Rüyada sakalının beyaz olduğunu gören kimse, şeref ve büyük şöhrete erişir.
Sakalının siyahlığından hiçbir eser kalmadığını gören kimse, fakir olur. Şöhret ve mevkii elinden gider.
Bir kimsenin rüyada hanımının sakallı olduğunu görmesi, o kimsenin malının veya oğlunun malının fazlalılığına ve hanımının hastalığına yorumlanır.
Rüyada sakalını ve başını birden traş ettiğini gören kimse, hasta ise şifa bulur. Eğer borçlu ise, borcunu öder. Eğer üzüntü ve kederli ise, üzüntü ve kederi gider.
Rüyada sakalından bir veya iki tutam aldığını ve ondan hiçbir şey eksilmediğin gören, şöhret ve devlet sahibi bir kimseden mal elde eder.
Sakal heybettir. Bazen sakal, adamın dükkanına, geçim yollarına, elbisesine, üzerine lazım gelen tazminatına, kazanç ve faydasına yorumlanır.
Sakal kendisiyle yemin edilir bir şeydir. Sakal doğruluk, yalan, cimrilik ve cömertliğe yorumlanır. Bazen sakal hanıma yorumlanır.
Uyanıkken sakalı beyaz olan bir kimsenin rüyada sakalının siyahlaştığını görmesi, sevinç, kuvvet ve sertçe hareket edişine yorumlanır.
Bir kimsenin rüyada sakalının adetin hilafına olarak uzadığına görmesi, o kimsenin oyunla meşgul olmasına veya layık olmayan yere malını sarfetmesine ya da kendisi için üzüntü, keder ve sıkıntı meydana gelmesine yorumlanır.
Sakal günahkar kimse için, tövbe, sapıklar için hidayettir. Özellikle rüya sahibi onda beyazlık da bulunduğunu görürse.
S AKATLIK
Rüyada vücudunuzun herhangi bir azasında bir sakatlık olduğunu görmek, işlerinizin bir kısmını ihmal ettiğinize veya noksan yaptığınıza, daha dikkatli olmanız gerektiğine işarettir.
S AKINMAK
Sakınılması mümkün olmayan bir şeyden rüyada sakınmak nifaka yahut Haktan ayrılmaya yahut Kur’anı veya Kur’andan bir şeyi unutmaya yorumlanır.
S AKIZ
Bir kimse rüyada sakız çiğnediğini görse, yanlış ve istenilmeyin bir iş yapar. Münakaşa, şikayet vb. gibi şeylerde o kimseden çok söz edilir.
Rüyada sakız çiğnediğinizi görmek, bir konu etrafında çok konuştuğunuza ve
bundan dolay ı herkesi usandırdığınıza işaret eder.
S AKIZ AĞACI
Rüyada sakız ağacı görmeniz, uzun ömürlü bir kimse olacağınıza, eğlenceye çok düşkün olduğunuz için gamdan ve kederden uzak bulunduğunuza, kaygısızlık içinde hayat sürdüğünüze işarettir.
S AKIZ KABAĞI
Bu kabağın rüyası hıyar gibi yorumlanır. Bazı yorumculara göre, kabak, hıyar ve benzeri şeyleri rüyada görmek, vaktinde ve yeşil ise, mal ve mülke işaret sayılır.
S AKİ
Rüyada içki aleminde size içi dağıtan saki görmeniz, sevdiğiniz bir kimsenin vereceği bir eğlenceye çağrılacağınıza veya sizin bir eğlence düzenleyeceğinize delalet eder. Sakinin uzattığı içki kadehini alıp içmek ise, kötü bir haberle yorumlanır.
S AKLAMAK
Rüyada bir şeyi sakladığınızı veya saklanan bir şeyi aradığınızı görmek, çok değer verdiğiniz bir eşyanızın kaybolacağına yorumlanır.
S AKLANBAÇ
Rüyada saklanbaç oynayan çocuklar görmek, yaptığınız işlerde gizliliği tercih ettiğinize işarettir.
S AKSAĞAN
Rüyada saksağan kuşunu görmek, cin fikirli, emniyetsiz, vefasız ve hiç kimse ile uyuşmayan bir kimseye yorumlanır. Bazen de saksağan görmek, servet sahibi bir kimseye yorumlanır.
Saksağanla konuştuğunu gören kimsenin, kaybolmuş kimsesinden haber gelir. Saksağan kuşuna rastladığını gören kimse, gaddar ve fasık bir kimseye rastlar.
S AKSI
Rüyada görülen saksı bekarlar için evlilik ve evliler için iş ve sanatının yolunda gitmesidir. Saksıda çiçek varsa daha da iyidir.
Saksının kırıldığını görmek, iş ve evlilikte hayal kırıklığına uğramayı ifade eder.
S ALAK
Rüyada aptal denilecek kadar salak bir kimseyi görmek, iş hayatınızda ve evinizin içinde saygı duyulan bir kimse olduğunuza işarettir.
S ALAMANDIRA
Rüy ada ısıtıcı bir salamandıra görmek, çok yakın bir akrabanızdan sıcak bir ilgi göreceğinize işarettir.
S ALATALIK
Rüyada görülen salatalık, üzüntü ve kederdir. Bundan dolayı salatalık yediğini gören kimse, kendisine ağırlık getiren bir şeye çalışır, özellikle salatalık sarı olursa.
Salatalık, mevsiminde rızıktır. Mevsimsiz ise hastalıktır. İnsanın rüyada sabit olarak gördüğü salatalık, mahzun bir çocuktur.
Hanımı hamile olan bir kimse rüyada salatalık yediğini görse, bir kız çocuğu olur.
Rüyada salatalığın bıçakla kesilmesi hasta için iyidir. Rüyada onu takdim eden ve takdim olunan kimse için hayır ve iyiliktir.
Rüyada salatalık görmek, adi ve devamsız bir rızıktır. Salatalık ve karpuz kolay elde edilen bir rızka yorumlanır.
Rüyada salatalık tarlası görmek, birbirini takiben meydana gelecek rızık ve faydalara yorumlanır. Bazen de nesli temiz bir kadına yorumlanır.
Rüyada bir salatalık tarlasına sahip olan veya oraya hükmeden kimse, mülke kavuşur. Eğer fakirse, zengin olur, bekarsa evlenir, talebe ise, çeşitli ilim tahsili yapar. Günahkarsa, tövbe eder ve yaptığı tövbesinin meyvesini de hayır olarak görür.
S ALAVAT
Rüyada salavat getirdiğinizi görmeniz, acele yapmak istediğiniz bir şey i şiddetle arzu etmenize rağmen, o işin yap ılabilmesi için sabra ihtiyaç olduğunu bildirir.
SALINARAK YÜRÜMEK
Salınarak yürümek, dünyada çabuk geçici bir şerefe, eğer mal sahibi ise bu malı nereden kazandığının kendisinden sorulacağına yorumlanır.
S ALINCAK
Kendisinin salıncakta sallandığını gören kimsenin dininde inancının sağlam olmadığına yorumlanır.
S ALİH KİMS ELER
Rüyada Allah (C.C.)’ın sevdiği kimseleri veya onlardan birisini görmek, açtıkları iyi yolun devam etmesine yorumlanır.
Salih kimseler cemaatları için öğüt veren mübarek kimselerdir. Onlardan bazısı bilinir, bazısı ise bilinmezler. Bir kimse rüyada, bilinen ve tanınan bazı salih kimselere dönüştüğünü görse, onların gidişatında ve karşılaştıkları üzüntü ve kederde onlara halef olur ve onların mertebesinde o kimseye dünyanın bazı keder ve vahşeti isabet eder, sonra düşmanlarınıza galip gelir.
S ALKIM
Rüyada salkım görmek, bugünlerde işlerinizi pek dağıttığınıza, toparlanmadığınız takdirde çok zararınız olacağına işarettir.
S ALLANMAK
Rüyada gökyüzünün sallandığını görmek, o yerde bir kötülüğün meydana geleceğine, güneş veya ayın sallandığını görmek, o yer büyüklerinden birisine bir kötülük yapılacağına, yıldızların sallanıp titrediğini görmek o memlekette bir isyan ve başkaldırma çıkacağına delalet eder.
Rüyada arşın sallandığını görmek, o yerdeki ilim adamlarının bir zarar göreceğine, hükümet binasının sallandığını görmek, halkın eziyete düşeceklerine, caminin sallandığını görmek, halkın eziyete düşeceklerine, caminin sallandığını görmek, ilim adamlarının günah işleyeceklerine, evinin sallandığını görmek, ev halkının başına bir müsibet geleceğine, vücudunun titrediğini görmek, dinin fesadına işarettir.
SALON
Rüyada büyük bir salonda bulunduğunuzu görmek, lükse çok düşkün biri olduğunuza işarettir. Salonda enine boyuna dolaşmak, müsrif bir kimse olduğunuzu, etrafınızdakilere çok yüksekten baktığınızı, gururla dolaşmanız sebebiyle etrafınızdakileri incittiğinizi, tasadan ve gamdan uzak, günün beyliği beyliktir, diye bir hayat geçirdiğinizi gösterir.
SALYA
Salya, tatlı dile işarettir. Ağzında salyası çok olduğunu gören güzel sözlü ve güzel yüzlü olur. Salyasının kuruduğunu gören kimse kötü sözlü ve nefret edilen bir kişidir. Salyasının aktığını ama, elbisesini kirletmediğini gören, halk arasında bilinen bir ilimden faydalanır.
Salyasının kanlı olduğunu gören kimse batıl ilimle konuşur. Salyasının kanla karışık olarak ağzından sızdığını gören haram yer, yalan söyler, sözünü tutmaz.
SALYANGOZ
Rüyada salyangoz görmek tembellikle yorumlanır.
S AMAN
Saman, çok mala yorumlanır. Evine saman doldurduğunu ve ona sahip olduğunu görmek, ucuzluk ve bolluktur.
Rüyada saman, sahibi için maldır. Samanın, rüyayı gören kimse üzerinde eseri aşikare olur. Bazıları da saman, meşakkatle elde edilecek maldır. Çünkü saman toplamak ve dövülmekle elde edilir, demişlerdir.
Yanında saman olduğunu gören kimse helal rızık ve kuvvete kavuşur. Rüyada saman yediğini gören kimse, parasını yer, yahut yokluk, darlık ve açlığa düşer.
Bazı kere saman, balı sadaka olarak vermeye yorumlanır. Çünkü saman malın arttığına aittir.
S AMANYOLU
Rüyada gökyüzündeki samanyolu denilen yıldız kümelerini görmeniz, sizin hayatı çok seven bir insan olduğunuzu ve çok iyi bir kalbe sahip olduğunuzu gösterir.
Metin Kutusu: S AM YELİ
Rüyada sam yeli estiğini görmek, gelip geçici bir kederle karşılaşacağınıza
delildir.
S AMUR
Rüyada samur görmek, halka karışmayan, çok mal biriktirdiği halde hiçbir kimsenin onun malından istifade edemediği ancak ölümünden sonra faydalanılacak zalim birine işarettir.
S ANATKAR
Rüyada hangi sanattan olursa olsun, sanatkar bir kimseyi görmek, herşeye karşı büyük bir özlem duyduğunuza işarettir.
S ANATORYUM
Rüyada sanatoryumda tedavi edilmekte olduğunuzu görmeniz, bugünlerde çok düşünceli ve sıkıntı içinde olduğunuza işarettir. Sağlığınızın bozulmaması için dikkatli davranmanız gerektiğini unutmayın.
S ANCAK
Rüyada görülen sancak, meşhur bir iş veya reisliktir. Sancak, alim, imam, zahit, zeki, şecaatli, zengin, cömert veya kendisine uyulan kuvvetli bir kimsedir.
Eğer sancak kırmızı olursa rüya sahibi, yukarda vasıfları geçen bir kimse tarafından sevinç ve şenlik görür. Eğer sancak siyah olursa büyüklük görür.
Kadın için sancak, evlenmeye, evli katın için bir çocuğa yorumlanır. Çok sancaklar rüzgarlar ve yağmura yorumlanır.
Sancak sahibi, hakimle yorumlanır. Hakimlik arzusunda bulunan bir kimse rüyada sancak taşıdığını görse, hakimliğe kavuşur.
Bir kimseye rüyada sancak ismi verilse veya kendisi için bir sancak açılsa ya da kendisine bir sancak verilse, o kimsenin iyi bir ad ile ilmi veya tarikatı ya da saltanatı sebebiyle doğru yola gitmesine yorumlanır.
S ANDAL
Rüyada bir deniz kenarında sandalla gezinti yapmakta olduğunuzu görmek, kısa bir yolculuk yapacağınızı gösterir.
SANDAL AĞACI
İbni Sirin’e göre, sandal ağacı sahibi olduğunu yahut birinin kendisine verdiğini göreni halk över ve sever. Birine sandal ağacı verdiğini gören ona itaat eder. Bir rivayete göre; sandal ağacı bir asil kişi tarafından verilecek ihsan ve hediyeye ve Cafer-i Sadık’ın söylediğine göre de hayır ve menfaate, saygıya ve övmeye delalet eder.
Rüyada sandal ağacı görkem, ağır başlı, düzgün konuşan, herkesin yanında adı saygı ile geçen, güzel işler yapan ve saygı kazanan biri ile yorumlanır.
S ANDALET
Rüyada ayağınıza bir sandalet giydiğinizi görmeniz, bazı ihtiyaçlarınız için uzun bir yolculuğa çıkacağınıza, bugünlerde harcamalarınızın fazlalığı yüzünden sıkıntı içine düşeceğinize işarettir.
S ANDALYE
Rüyada sandalye görmek, kadın için evlenme teklifi almayı, erkek için ise mevki sahibi olmayı veya istirahat etmeyi ifade eder.
İki sandalyeyi üst üste koyup oturmak, iki kişi ile ilişki kurmaya veya ehil iseniz iki işi birden üstlenmeye ve zengin olmaya işarettir.
S ANDIK
Sandık görmek, rüya sahibinin evine, hanımına ve dükkanına yorumlanır. Sandık görmek bekar kimse için evlenmeye, fakir için de zenginliğe yorumlanır.
SANS AR
Rüyada sansar görmek, zinaya yorumlanır. Çünkü sansar tavuğa düşkündür. Tavuk ise kadına benzer. Rüyada sansar ile mücadele ettiğini gören kimse, zina eden bir insan ile münakaşa yapar.
Rüyada sansar görmek, oldukça cimri bir zenginle de yorumlanır. Sansarın derisi veya eti mal ve menfaattir.
S ANTRAL
Rüyada bir telefon santralında bulunduğunuzu görmek, hiç beklemediğiniz bir haberi alacağınıza ve elinize birkaç mektup geçeceğine delildir.
S APAN
Rüyada bir adama sapanla taş attığını gören kimse, sert ve katı olarak kalp kırıcı
bir sözle taş attığını insanı, doğru bir işe davet eder. Rüyada elinde boş bir sapan bulunduğunu gören kimse, doğru bir işte söz söylemek ister.
Bazı yorumcular, taş atılmayan sapan, rüya sahibinin tövbe etmesine, günahtan kendisini bütün bütüne çekmesine yorumlanır, dediler.
S ARAÇ
Rüyada saracı görmek, bekar kimsenin evlenmesine, bir vazifeye tayin edilmeye, bir evden diğer bir eve veya bir dükkandan diğer bir dükkana taşınmaya yorumlanır.
S ARAY
Rüyada bir sarayda bulunduğunuzu ve etrafınızda bir takım kimselerin size hizmet ettiklerini görmek, dikkat etmezseniz işlerinizin kötüye giderek gittikçe bozulacağına, rakiplerinizin boş durmayıp, durmadan kuyunuzu kazmakta olduklarına işarettir.
S ARDUNYA
Rüyada sardunya görmek çok yakında kendi malı olan bir eve taşınacağına işaret eder.
S ARGI
Rüyada görülen sargı, dürülmüş değilse mala, dürülmüş olursa yolculuğa
y orumlanır.
S ARHOŞLUK
Rüyada kendisini sarhoş görmek, üzüntü ve kedere yorumlanır.
Rüyada sarhoş olmak fazla sevinmekle beraber nimet ve malın çokluğuna yorumlanır.
Rüyada sarhoşluk eğer hurma ve üzümden olursa, herhalde devlet ve saltanata yorumlanır.
Sarhoşluk eğer şaraptan olursa saltanat ve maldır. Şaraptan başka bir şeyle meydana gelen sarhoşluk, sarhoşluk nispetinde şiddetli bir korkudur.
Sarhoşluk, erkek ve kadın için durumlarından aşağı düşmeye yorumlanır.
Rüyadaki sarhoşluk korku içinde bulunan kimse için hayra yorumlanır.
Rüyada sarhoş olmadığı halde kendisine sarhoşluk süsü vermek, kendisinde bulunmayan bir şeyin kendisinde olduğunu iddia etmeye yorumlanır. Eğer rüyayı gören salih birisi ise Allah (C.C.)’a aşk ve muhabbetinden ötürü vecde gelir ve gönül sarhoşluğuna erer.
S ARI
Rüyada sarı renkli bir elbise giymek ve sarı bir renk görmek, çok hassas ve duygulu bir kimse olduğunuza ve herşeyi içinize attığınıza işarettir.
S ARIK
Rüyada başta görülen sarık, kişinin taç, şöhret, kuvvet, rütbe ve hanımına yorumlanır.
Rütbe sahibi olan bir kimse rüyada sarığının dürülü olarak boynuna indiğini görse, vazifesinden alınır. Sarığının başından alınması veya kaçırılmasının yorumu da böyledir. Rüya sahibi rütbeli değilse, o kimse hanımını boşar veya şöhreti elinden gider.
Rüyada görülen sarık başarı ve üstünlüktür. Bir kimse başına sarık sardığını görse, o kimsenin liderlik ve sanat yönüyle kadri yücelir. Eğer sarık “Deniz koyunu” denilen hayvanın yününden ise, o kimsenin malı artar. Sarık yünden olursa, o kimse iş sahibi ve salih bir kimse olur. Sarık pamuktan ise yünün yorumu gibidir.
İpekten olursa, dince bozuk olmasıyla beraber bir rütbeye ve haram mala yorumlanır.
Rüyada sarığının üzerine bir daha sarık sardığını gören kimsenin, şöhreti artar ve mevkiinde kalır.
Rüyada başına sarık sardığını gören kimse, o sarığın uzunluğu miktarınca yolculuğa çıkar.
Sarı sarık, başta olan hastalıktır. Siyah sarık, ululuktur.
S ARILIK
Sarılık hastalığını vücutta görmek, giyecek ve örtünecek şeye veya kendisine uygun olmayan bir eşe yorumlanır.
S ARIŞIN
Rüyada sarışın bir gençle tanışıp dost olduğunuzu görmek, mutlu bir hayatın özleminin duymakta olduğunuzu, mutlu bir aile yuvası içinde yaşamak istediğinizi belirtir.
S ARMAK
Rüyada bir şeyi sarmak, göz yummaya ve yayılmış bir sözü kısaltmaya yorumlanır.
S ARMAŞIK
Rüyada görülen sarmaşık otu, doktordur. Bir kimsenin rüyada sarmaşık otunu görmesi o kimsenin kendisine faydalı olacak tıb tahsili yapmak için çalışmasına ve gayret göstermesine yorumlanır.
S ARIMS AK
Rüyada sarımsak, haram ve kötü mala ve çirkin söze yorumlanır. Sarımsak yediğini gören kimse, kötü bir isimle anılır.
Yediği sarımsak pişmiş ise kötülüklerden tövbe eder ve hatadan döner. Sarımsak yemek, yalnız hasta için hayırdır.
Kökten sarmısağı yerinden çıkardığını gören kimseye akrabaları tarafından bir zarar erişir.
Kökünden çıkarılan soğanın yorumu da böyledir. Bazıları da soğan ve sarımsak, üzüntü ve kederdir demişlerdir.
S ARNIÇ
Rüyada sarnıç görmek, su konulduğundan dolayı zevceye, bazen de cüzdan, hazine, sandık ve çukur gibi içine mal vs. konularak korunan her şeye yorumlanır.
Sarnıç, arkadaş ve evladı gibi sırrına vakıf herkese yorumlanır.
Sarnıç, arkadaş ve evladı gibi sırrına vakıf herkese yorumlanır.
Rüyada sarnıçta yağ, bal veya süt olduğunu gören kimsenin hanımının hamile olduğuna ve faydalışeylerin artmasına yorumlanır.
Sarnıç görmek, güç şeyleri kolaylaştırma, şerefe, yükselmeye, şöhrete ve korkudan emin olmaya yorumlanır. Sarnıç, gurur yüzünden bir işi kaybetmeye de yorumlanır.
S ARP YOKUŞ
Rüyada ihtiyacı için sarp bir yokuşa çıktığını gören kimse, rüyadaki azmi oranında dünya veya ahiretini kazanmaya gayret gösterir. Bazen de sarp yokuş kalın kafalı bir kadına veya gönül okşama suretiyle yola getirilen zorba adama yorumlanır.
Bazen sarp yokuş mal hakkında güvenilmez arkadaş ve ortağa yorumlanır. Bazen de sarp yokuş, kişiyi tehlikelerden kurtaran bir işe yorumlanır.
Bazen de sarp yokuşlar, hayırsız, sıkıntılı ve tehlikeli şeylere yorumlanır. Oraya çıkmak da böyledir. Rüyada sarp bir yokuştan inmek ise, bütün bunlardan selamete ermektir.
Rüyada sarp bir yokuşa çıkmak, bazen de ilme çalışmaya güzel bir siyaset tatbik etmeye, hikmetli bir şeye kavuşmaya, güzel bir yol takip etmeye, sözünde durmaya veya iyi bir muamele yapmak suretiyle rüya sahibinin kadrinin yükselmesine yorumlanır.
Bir kimse rüyada sarp bir yokuşun zirvesinden ta dibine kadar düştüğünü görse,
o kimsenin kadir ve şanının düşmesine veya bulunduğu durumun kendisinden gitmesine yahut dininden dönmesine ya da önceki haline dönmesine yorumlanır.
Bir insanın rüyada sarp yokuşa veya küçük bir tepeye ya da dam ve bunlar gibi şeyler üzerine çıktığını görmesi, o insanın istediği ve arzu ettiği ihtiyaçlarına kavuşmasına da yorumlanır.
S ARRAF
Sarrafın terazisi, hakimin hüküm ve adaletidir. Sarrafın terazisi, bazen de, hakimin kendisi ve dilidir. Gramları, hakimin adalet ve hükmüdür. Tartılan altın ve gümüş paralar, insanlara olan düşmanlık ve çekişmedir.
Sarraf zenginliğe, rızkın bolluğuna, miras taksimini ve hesap yapmay ı bilen bir kimseye yorumlanır.
S ATICI
Rüyada satıcıyı görmek veya satıcı suretine girdiğini ya da satıcının işiy le geçindiğini görmek, yalan yere yemin etmeye, namazı boşlamaya, ölçü ve tartıy ı noksan yapmaya, faiz yemeye yorumlanır.
S ATIR
Rüyada satır görmek, güç işleri ayıran ve düzenleyen kimse ile yorumlanır.
Bir görüşe göre, rüyada satır görmek kuvvete delalet eder.
S ATMAK VE S ATIN ALINMAK
Satıcı için her zaman şer olan şey, alıcı kimse için hayırdır. Satıcı için hayır olan şey de, alıcı kimse için şerdir. Bazıları da satmak, mülkün gitmesine, satıcı müşteriye, müşteri de satıcıya yorumlanır, dediler.
Satmak, satılan şey üzerine tercihtir. Bundan dolayı bir kimse dünyaya yorumlanır bir şeyi satsa, ahireti dünyaya tercih eder.
Böyle olmazsa satılan şeyin kıymet ve parası miktarınca bir halden diğer hale dönmesine yorumlanır.
SATRANÇ
Rüyada satranç, tavla, aşık ve cevizle oynamak, hileye ve münakaşa yorumlanır.
Bir kimse satranç oynadığını görse, o kimsenin bir düşmanı olduğuna yorumlanır.
Oyun oynanılmayan satrancı görmek, işlerinden çıkarılmış adamlara, oynanan satrancı görmek de, yüksek rütbeli adamlara yorumlanır.
Eğer iki oyuncudan birisi diğerini yense, galip gelen zafere erişir.
Rüyada satranç oynadığını gören kimse, -kendisinin leh ve aleyhinde olacağını bilmediği halde -kavga ve münakaşa çıkarmaya çalışır.
Satranç, düşmanlığa, tazminata, sırları öğrenmeye, bir halden diğer bir hale dönüşmeye, meslek sahibi olmaya, mizacın bozulmasına ve yolculuğa yorumlanır.
SATRANÇ ATI
Rüyada satranç atı görmek, mal için yapılan sözleşmelere yorumlanır. Bazen de mal alabilmek için hile yapmaya yorumlanır.
S ATRANÇ FİLİ
Rüyada görülen satranç fili, oyuna ve ihtiyaç zamanında çalışılmamasına yorumlanır.
SATRANÇ VEZİRİ
Rüyada satranç vezirini görmek, büyük bir rütbeye yorumlanır.
S ATÜRN
Satürn yıldızını görmek, mühendislere, müezzinlere, hayır işleyen herkese yorumlanır.
S AVAŞ
Savaş üç şekilde yorumlanır. Biri memleketler arasında, ikincisi memleketin içinde devletle halk arasında, üçüncüsü halkın kendi aralarında. Rüyalar da bu üç şekle göre yorumlanır. Devletler arasında savaş yapıldığını görmek, fitne ve fesat çıkacağına veya veba, kolera gibi salgın bir hastalığın meydana geleceğine delalet eder.
Bir devlet başkanı ile halk arasında savaş olduğunu görmek, bereket ve ucuzluğa işarettir. Savaş için askerin toplandığını görmek, düşmana karşı zafere işaret eder.
Savaşta olduklarını ve savaş meydanında rüzgar eserek toz kaldırdığını görmekde hayır yoktur. İki bölük askerin birbirleri ile savaştıklarını görmek, üstün gelenin yenileceğine işarettir. İki tarafın savaş sırasında birbirlerine karıştıklarını görmek, herkese hayır geleceğine işarettir.
Rüyada düşmanla savaşan dinine hizmete, ana babasına yardıma, karısı hakkında da kıskançlığa delalet eder. İnsanın kendisinin bir savaşta dinsizler tarafında olduğunu görmesi, İslamiyetten uzaklaştığına, yahut dine karşı geldiğine, yahut üzerine itaatı gerekene karşı itaatsizlik ettiğine, yahut namazını terk ettiğine delalet eder.
S AVAŞ BALTASI
Rüyada savaş baltası görmek, zafere ve üstünlüğe işarettir.
S AVAŞMAK
İbni Sirin’e göre, rüyada Allah rızası için savaşmak, gerek kendi halinin ve gerekse ev halkının halinin düzeleceğini gösterir. Rızkı genişler ve parası artar. Savaştan kaçtığını görmek, ev halkına, özellikle karısına şefkat ve merhametinin azlığına delalet eder.
Rüyada savaşa gidip düşmana galip geldiğini görmek, fazilet ve şan kazanmaya, bir memleket halkının savaşa katıldıklarını görmek, muradı her ne ise yerine geleceğine ve düşmana üstün gelineceğine işarettir.
Yalnız başına düşmanla döğüştüğünü görmek, zenginliğe; düşmanı yendiğini görmek, helal rızka; savaştığını ve düşmana üstün geldiğini görmek, rızkında darlığa; bir rivayete göre geçim tedarikinde zorluk çekmeye; savaşta düşmanları tarafından öldürüldüğünü görmek, feraha ve sevince, helal rızka, uzun ömüre; gazilerle beraber savaşa gittiğini görmek, hayra; savaştan sonra memleketine döndüğünü görmek, sağlık ve selamete, muradının olmasına; sevinç ve mutluluğa; eğer rüya sahibi gurbette ise, selametle vatanına döneceğine; eğer hasta ise iyileşeceğine işaret eder.
Rüyada savaşmak ev halkının geçimlerini sağlanması için acele etmek ve Allah’ı (C.C.) anmakla yorumlanır. Bir rivayete göre de, rüyada savaştığını görmek, rızka ve mutluluğa erişmeğe işarettir. Savaşa gittiğini görmek ganimete, ahirette yüksek bir dereceye ulaşacağına delalet eder. Silahı ile savaşa gittiğini görmek, dünyada her cihetce dinine bağlı olduğuna ve bütün şeriat emirlerini yerine getirdiğine delildir. Bütün insanların savaşa katıldıklarını görmek, zafer kazanacaklarına; tek tek ellerindeki kılıçlarla düşman üzerine yürüyüp onlarla savaştıklarını görmek, o memleket halkının refah ve mutluluk için yaşayacaklarına işarettir.
S AVCI
Rüyada savcı görmek, hükümetle aranızdaki bir anlaşmazlığın çözüleceğine veya mahkemede bulunan bir davanızın lehinize olarak biteceğine işarettir.
S AVUNMAK
Savunmak da hücum gibidir. Bunun yorumu hücum tabirinin aksidir. Yani hücumda galip, bunda mağlupdur. Bunda yenilen, hücumda üstün gelendir. Rüyada kendisini savunmak için elinde silah ve alet olduğunu ve düşmanının elindeki savunma aletinin daha düşük olduğunu görmek iyidir ve hayırlıdır.
S AYAÇ
Rüyada sayaç görmek, borçlanmaya işarettir.
S AYFA
Rüyada bir adamın bir sayfa alması, o kimse için müjde ve ferahlıktır.
Rüyada kendisine bir kadının bir sayfa verdiğini gören kimse, sevindirici bir işi bekler.
Eğer kadın örtülü, sayfa da açık ise, rüya sahibinin sakınması icap eden önemli bir habere yorumlanır.
Rüyada elinde dürülmüş bir sayfa gören kimsenin ölmesinden korkulur.
Rüyada sol tarafında bir sayfa bulunduğunu gören kimse, yaptığı işten pişman olur.
Bir sayfaya baktığını ve onu okuyamadığını gören kimse, bir mirasa kavuşur. Bir sayfayı okuduğunu gören kimse, bir mirasa varis olur. Sayfayı ters tarafından okuyan kimsenin üzerine borç birikir.
Kıyamette dağıtılmış sayfaları görmek, rüya sahibinin itikadının düzgünlüğüne ve Peygamber (A.S.)’ın lisanı ile Allah (C.C.) tarafından gelen şeyleri tasdik edip, şek ve şüpheyi reddetmesine yorumlanır.
S AYFİYE
Rüyada bir sayfiyeye taşındığınızı görmek, yeni bir hayatın eşiğinde olduğunuzu gösterir.
S AYMAK
Rüyada beşbin sayı saydığını gören kimse, düşmanına galip gelir. Yirmi ve yüz adet saymak da, böyledir.
Yedi veya sekiz sayı saydığını gören kimse, üzüntü ve kedere düşer. Dokuz adet saydığını gören kimse, müşkül bir iş için müfsid bir kavimle konuşur. On sayısını saydığını gören kimse, tamamlanmış ve kemale ermiş bir işte bulunur. Bazı yorumcular on adet saymak, hacca gitmeye yorumlanır, dediler.
Tek sayı kendisiyle beraber başka bir şey bulunmayan Cenab-ı Hakka (C.C.) yorumlanır.
İki adedi düşmana galip gelmeye, üç adedi sözünü yerine getirmeye, dört adedi yeterli delile, beş adedi dinde şüphe etmeye yorumlanır. Altı adedi de böyledir. Bazen altı adedi düşmana galip ve kendisine zıt olanlara karşı delil getirmeye yorumlanır. Yedi adedinde hayır yoktur.
Bazı yorumculara göre, bir sayısı mübarek; iki, beladan kurtulma ve düşmana karşı zafer; üç iyi değildir. Dört, mübarek ve hayırdır. Beş, güzel ve hayırlıdır. Altı, faydası olan bir şeyi işlemektir. Bir rivayete göre, rüya sahibinin iyi bir söz işitmesi, bir işin tamamlanmasıdır. Yedi, iyi değildir. Bir rivayete göre hacdır. Bazılarına göre yedi sayı saydığını gören, bir kadın ise selametle doğurur. Sekiz, iyi değildir. Bir rivayete göre de bu rüyanın sahibi devlet büyüğüne veya büyük bir insana yaklaşır.
Dokuz, iyi değildir. Bir rivayete göre düşman üzerine gider. On, mübarek olup din ve dünya muradının olmasına ve bir rivayete göre de, işlerinin tamamlanmasına delalet eder. Onbir, muradının olacağına, oniki isteklerinin yerine geleceğine, bir rivayete göre bereketli bir seneye delalet eder. Onüç, iyi değildir. Ondört, muradının olacağına, sonu ferah olduğundan iyidir. Onbeş
arzuların olmasına, şiddet ve sıkıntıdan kurtulmaya, bereket ve adalete; onaltı, uzun bir zaman sonra maksada ermeye, onyedi, fesada ve safahatte elinden çıkanın geri gelmesiyle sağlığa işarettir. Onsekiz iyi değildir. Ondokuz, halkla arasında düşmanlıktır. Yirmi, kuvvetin artmasına ve düşmana üstünlüğe ve murada; otuz rüya sahibinin biri ile davası varsa acele olarak lehine bitmesine ve düşmana üstünlüğe; kırk, işte güçlük ve hayrettir. Elli, rüya sahibinin ömrünün tamamıdır. Altmış, tövbenin lüzumuna ve kefarete delalet eder, iyi değildir, korkuya işarettir.
İkibin, iyi değildir. Üçbin, zafer ve kuvvettir. Dörtbin zaferdir. Beşbin, bereket ve ferahlıktır. Altıbin zafer ve murattır. Yedibin, geçim yönünden orta halde olmak ve bir rivayete göre, işlerine bağlı olmasıdır. Sekizbin, rüya sahibinin hayatının düzenli olmasıdır. Dokuzbin iyidir. Onbin, zafer ve kurtuluştur. Yirmibin, düşmanına karşı üstünlüktür. Otuzbin, uzun bir zaman sonra zafere ulaşmaktır. Kırkbin, kurtuluşa işarettir. Ellibin, yorgunluk ve eziyet ve durgunluktur. Altmışbin, zorluktan sonra muradının olmasıdır. Yetmişbin bolluk ve geçime; seksenbin zafer ve kurtuluşa; doksanbin, düşmana karşı üstünlüğe; yüzbin ve yüzbinden fazlası ise istediklerinin elde edileceğine delalet eder.
Eliyle sayı saydığını gören doyurduğu kişileri doyurduğuna pişman olur. Bazı yorumcular diyor ki; sayı saydığını veya sayıldığını gören, amir olur ve saydığı sayının adedince emrinde insan bulunur.
Eğer rüya sahibi bir din görevlisi ise, kendisi için hayırlıdır. Sayı saymak bütünü ile hayırlıdır. Ancak borçlu olanlar için hayırlı değildir. Çünkü alacaklılarının onu sıkıştıracağına delalet eder.
S AZ
Rüyada saz çalmak veya çalanları dinlemek, hakkınızda olmayacak dedikoduların yapıldığını ve bundan dolayı çok üzüldüğünü gösterir.
S AZAN BALIĞI
Rüyada sazan balığı yemek, zahmetsiz kazanç yolu bulmak hususundaki düşüncenizin yanlış olduğuna, alın teri olmadan kazanılacak paranın haram olduğunu bilmeniz gerektiğine işarettir.
S EBAT
Uy anıkken tezcanlı olan kimsenin rüyada sebat ettiğini görmesi, nimete, hidayete, kuvvetli azme, işlerinde itiyat ve temkinli hareket etmesine yorumlanır.
S EBİL
Rüyada sebil görmek, dört şekilde yorumlanır. Halka yardım eden bir kimse, zengin bir adam, toplu mal, herkesin bilgisinden faydalandığı kimse.
Bir sebil yaptırmaya vasıta olan kimse hayır ve iyilik yapar. Bir sebili y ıktığını veya bir tarafını bozduğunu gören, şer ve fesatla uğraşır. Bir sebili badana ettiğini gören, hay ır işleri ile halk arasında ün yapar. Bir sebilin genişlediğini görmek, bir alimin bilgisinin artacağına, malının ve halka yardımının fazlalaşacağına işaret eder.
Yolcuların ve gelen geçenin susuzluklarını gidermeleri için yapılan bir sebili görmek, sadaka, hayır ve iyilik ve cömertlikle yorumlanır. Bir sebil yaptığını gören, halka faydası olacak bir vakıf kurar. Bir sebilden su içtiğini gören, herkesin faydalanmasını gözeten ve ona göre hayrat yapan bir kimseden faydalanır. Bir sebili çok iyi şekilde yeni yap ılmış görmek, o yerde feyiz ve bereketin olduğuna; harap ve yıkık veya su bulunmadığını görme, o yerde hayır, bereket ve iyiliğin bulunmadığına işaret eder.
Rüyada kendisinin bir şekilde hizmet ettiğini ve gelen geçene su dağıttığını görmek, halkın dünya ve ahiret işlerinde onlara yardımcı olduğuna işarettir. Bir sebilde halka bulanık su dağıtıldığını görmek, hayır etmek maksadı ile haram mal dağıtıldığına, berrak ve temiz su dağıttığını görmek ise helal mal dağıtıldığına delalet eder.
S EBZE
Rüyada sebze görmek, üzüntülü bir takım erkeklere yorumlanır. Rüyada bostanından bir deste sebze topladığını gören kimseye hanımının yakınları tarafından kötülük ve düşmanlık gelir. Rüyada deste ile sebze görmek, rüya sahibini kötülükten sakındırmamsı için korkutmaktır.
SECCADE
Rüyada seccade görmek, iffetli bir hanım yahut dini bir rütbedir.
Bir yün veya pamuk seccade üzerine oturduğunu gören ibadete düşkün olur. Seccadesinin kaybolduğunu görenin ibadeti yalan ve din yolunda zayıf olur.
S ECDE
Bir kimse rüyada, rükuya vardığını ve secde ettiğini ve Allah için namaz kıldığını görse, Allah için tevazu eder ve boyun eğer. Kibir ve azametten sıyrılır.
Bir kimse Allah (C.C.) için secde ettiğini görse, düşmanlarına galip gelir, zafere erişir ve günahları affedilir.
Secde eden günahkar bir kimsedir ki, secde ettiğinde tövbekar olur. Tehlikelerden kurtulur ve istediklerine kavuşur. Günahları affedilir, günahları affedilen kimsenin ömrü uzun olur.
Secde, işlerin iyi yürümesine, bazen de onu gören kimse için Allah (C.C.)’ın ihsan edeceği nimetlere yorumlanır.
SEDEF
Rüyada sedef görmek, -hamile kadınlar için-çocuk düşürmeye yorumlanır.
SEDEF OTU
Rüyada görülen sedef otunun her destesi ele geçecek maldır.
S EDİR
Rüyada çarşı içinde sedir görmek, cüzi bir sermayeye veya az bir amele ya da saliha, kanaatkar ve faydası az bir kadına yorumlanır.
Rüyada ev içinde görülen sedir, ferahlık, sevinç ve çocuk üzerine çocuk sahibi olmaya yorumlanır.
Rüyada ölünün oturduğu sedirin güzel olması, ölünün cennette olduğuna yorumlanır.
S EDYE
Rüyada bir sedye içinde taşındığını görmek, evinizde bir huzursuzluk olduğuna ve bir kısım eşyanızın evden taşınacağına işaret eder.
SEĞİRTMEK
Rüyasında azasından herhangi birinin seğirdiğini görmek, harekete delalet eder. Bazı yorumculara göre; rüyada seğirdiğini görmek iki kısma ayrılır:Bir kısmı hayır ve diğer kısmışerdir. Uyanık olduğu sırada hayra işaret olan seğirmelerin rüyada görülmesi hayra; şerre delalet edenler şerre işarettir.
S EHPA
Rüyada sehpa görmek, işlerinizin iyi bir düzende devam ettiğini gösterir. İdam sehpası ise, korkulu ve şüpheli günler geçireceğinize, çiçek sehpası görmek isteklerinizin yerine geleceğine işarettir.
S EKRETER
Rüyada kendinizi bir iş yerinde sekreterlik yaparken görmeniz, iş hususunda bir kimse ile ortak olacağınıza veya onunla ayrı bir iş yapmak için anlaşacağınıza işarettir. Bir sekreter ile dostluk kurduğunuzu görmek, genç bir kimse ile bir gönül macerası geçireceğinize delalet eder.
S EL
Rüyada düşmanın hücum etmesi, selin gelmesine işaret ettiği gibi, selin gelmesi de düşmanın hücumuna yorumlanır.
Rüyada yağmurdan meydana gelen seli gören kimseye, eziyet yahut hastalık isabet eder. Veya zahmetli ve meşakkatli bir yolculuğa çıkar.
Rüyada selin evine girmemesi için çalıştığını gören şahıs, ailesine ve akrabalarına yap acağı zarardan düşmanını men eder.
Sel batıl ve yalan söze yorumlanır. Selin kan ve pislikle akması, Cenab-ı Hakk’ın (C.C.) gazabına yorumlanır.
Taşkın olan her suda hay ır yoktur. Kuyu, ırmak yahut nehirden bilinen ve bilinmeyen bir yere çokça akan su gerek bulanık, gerek çok veya az olsun bunların hepsi üzüntü ve kederdir.
Bazılarına göre; sel, düşman, zalim bir başkan veya zalim bir kişi ile yorumlanır. Selin önünde kaçıp kurtulan düşmanından emin olur.
Soğuk memleketlerde sel görmek, zarar; sıcak memleketlerde ise hayır, menfaat ve sevinçtir. Kuvvetli bir selin bir eve girerek odasını yıktığını görmek, o ev halkının ölümü ile tabir olunur.
Rüyasında sellerin ve suların taşarak, her tarafı örttüğünü görmek, o yer halkına
bir musibet ve azap geleceğine işarettir. Sel, evleri ve yolları bozar ve y ıkarsa, o memleketin devlet büyüğünün zulüm yaptığına delalet eder.
Bir rivayete göre de, selin evine kadar girdiğini gören, ahlaksız bir kadınla evlenir. Bazılarına göre sel; yağ, bal, süt, zeytinyağı gibi yenilecek şeylere işarettir. Rüyasında bir kaba sel suyu doldurduğunu, halkın ferah ve sevinçle etrafına toplanıp bunu içtiklerini görmek, bu gibi şeylerin bol ve ucuz olacağına delalet eder. Bir kısım tabirciler de, seli, şiddetli bir bela, büyük zulüm, kuvvetli düşman veya kolera, tifüs gibi salgın hastalık olarak tabir ederler.
Sel içinden yüzerek karaya çıktığını gören, zulümden kurtulur. Yüzdüğü halde karaya çıkamadığını ve geri döndüğünü gören, zalim bir devlet büyüğünden korkmalı ve onunla karşılaşmamaya çalışmalıdır.
S ELAM VERMEK
Rüyada arasında düşmanlık olmayan bir kimseye selam verdiğini gören kimseye, selam verdiği adam tarafından ferahlık, emniyet ve hayır erişir.
Eğer aralarında bir düşmanlık varsa, o kimse selam verdiği adama galip gelir ve onun düşmanlığından ve kötülüğünden zarar görmez.
Rüyada selam vermek, güzel söz işitmeye ve onun mislini söylemeye yorumlanır.
Bir kimsenin rüyada düşmanıyla selamlaşıp sarılması, aralarındaki düşmanlığın gitmesine yorumlanır.
Rüyada selam vermek, üzerine selam verilen için boyun eğmek ve itaat etmektir. Bazen de selam vermek, selam veren kimsenin onun selamını alan kimseye muhtaç olmasına yorumlanır.
S ELVİ AĞACI
Rüyada görülen selvi ağacı, güzel bir kadın yahut amelsiz ilim sahibi birisine, bazen de yolculuğa işaret eder. Selvi ağacı, evlada da yorumlanır. Bazı tabirciler,
selvi ağacı, uzun ömre işaret eder; bazıları da, iyilik ve ihsan sahibi bir çocuğa yorumlanır, dediler.
S EMAVER
Rüyada semaver görmek, çoktan beri askıda bulunan bir işinizin bugün-yarın sizin lehinize olarak sonuçlanacağını gösterir.
S EMER
Rüyada semer görmek veya bir hayvanı semerlemek, iş yerinizde size çok yüklenildiğini ve tahammülünüzün sonuna geldiğinizi ve artık sabrınızın taştığını gösterir.
S EMİZO TU
Rüyada semizotu, kötü söz söyleyen, üzüntülü ve kederli bir insana yorumlanır.
S ENE
Rüyada sene görmek, kıtlığa, bazen dinde şüpheye yahut şiddet ve tehdide, bazen de, ilmin çokluğuna yorumlanır.
S ENET
Rüyada bir iş için bir kimseye senet verdiğinizi veya aldığınızı görmek, sıkıntı içinde olduğunuza, aldığınız senedi yırttığınızı görmek, borcunuz varsa ödeyeceğinize, sıkıntılarınızın azalacağına işarettir.
S EPET
Rüyada görülen sepet, halkın sırlarını gizleyen bir kadına yorumlanır.
Rüyada sepet görmek, elinize bol miktarda malın veya paranın geçeceği ile yorumlanır. Sepete meyve koyduğunuzu görmek, paranızı biriktirdiğinize; çiçek koymak, evlenme hazırlığı yaptığınıza; birisine sepet hediye ettiğinizi görmek, başka birinden yardım beklediğinize; sepet ördüğünüzü görmek, bazı projeleriniz olduğuna işarettir.
SEPET ÖRÜCÜSÜ
Rüyada sepet örücüsünü görmek, ülfet, muhabbet, züht, ibadet, ilim ve takvaya, yorumlanır.
S ERAP
Rüyada görülen serap, tamamlanmayan boş iştir. Bundan dolayı rüyada serap gören kimse meydana gelmesini ümit ettiği bir arzuda bulunur ve o arzusu yerine gelmez. Bazen de serap görmek arzu ve temenniye ve kavuşamayacağı bir şeyi ümit etmeye yorumlanır.
Bazen de serap aslı ve gerçeği olmayan bir haberdir.
S ERÇE KUŞU
Rüyada serçe kuşu görmek, oyun ve hikaye ile insanları güldüren bir kimseye yorumlanır. Serçe kuşu erkek çocuğa da işaret eder. Bundan dolayı bir kimse ……. serçe kuşunu kestiğini görürse, o kimsenin zayıf bir çocuğu dünyaya gelir ve onun öleceğinden korkulur.
Serçe kuşu güzel olan kadına da işarettir. Serçelerin güzel sesleri ise, güzel söz ve ilim okumaya yorumlanır.
Rüyada çok sayıda serçe topladığını görmek, gören kimse için kolay elde edilen mallardır. Serçeler çocukla da tabir edilir.
Bir serçeye sahip olduğunu gören kimsenin, bir çocuğu olur ve büyük adamlar arasına geçer.
Rüyada serçelere sahip olduğunu gören kimse zenginleşir.
Serçeler aile ve akrabalarıyla sevinçli günlerde toplanmaya ve birbirlerine ülfet ve muhabbet etmeye yorumlanır.
S ERGİ
Sergi, rahatlık, izzet ve yüksekliktir. Döşek ve ona ait olan yastık ve çarşaf gibi şeyler ev sahibinin alet ve edevatıdır. Bazıları da, “komşularıdır”, dediler.
Döşek veya döşeğe benzer bir şey üzerinde oturduğunu gören kimse bir arazi satın alır.
Döşek, rüya sahibinin dünyası ve üzerinde yaşadığı mekanı, mülküdür.
Eğer görülen döşek yeni, geniş, sanatlı ve sağlam olursa, rüya sahibi için uzun ömre, dünyaca genişliğe ve emir ve hükmünde güce kavuşmasına yorumlanır.
Döşek, ince ve yırtıksa az bir ömürle yine dünyaya işaret eder.
Bir kimse döşeğini dürülmüş olduğu halde omuzu üzerinde görse o kimse bulunduğu yerden bilinmeyen bir yere göç eder ve mülkünden çıkar, dünyası ve
tebaası da dürülür.
Parça parça kesilmiş döşek, üzüntü ve kederdir.
Rüyada sergi görmek, giysiye işaret eder. Kış gününde görülen serginin yorumu yaz gününde görülen serginin yorumundan daha güzeldir.
Sergisinde kir olduğunu gören kimsenin geçimi kötü olur ve şöhreti azalır.
S ERS ERİ
Rüyada başı boş, avare ve serseri olaştığınızı görmek, ne yaptığınızı ve ne yapacağınızı bilmeyecek kadar bunalım içine düştüğünüzü ve böyle devam ederseniz sonunda çok kötü bir duruma düşebileceğinizi gösterir.
SERT VE KATI ŞEY
Rüyada elbise ve yiyecek şeylerin katı ve sert olması yahut sözün şiddetli ve kaba olması, mal ve refah sahipleri için, onların rütbelerinin gitmesine, hallerinin değişmesine ve rızıklarının azalmasına yorumlanır.
S ERT YER
Rüyada sert bir yerde bulunduktan sonra yumuşak bir yerde olduğunu gören kimsenin, işlerinin kolaylaşmasına belalardan kurtulmasına ve kolaylığa kavuşmasına yorumlanır.
Önce yumuşak bir yerde bulunduktan sonra sert bir yerde olduğunu görse, üzüntü, keder, şiddet ve durumunun durgunluğuna yorumlanır. Bazen de bu sert yeri görmek, işsiz kalmaya ve uzun ömürlü olmaya ayrıca takvaya yorumlanır.
Sert ve katı yeri görmek zekasızlığa; yumuşak yer de, zeka ve hafızaya delalet eder.
S ERVET
Bu rüya, fakir için yolunu şaşırmasına işaret eder. Bazen servet, zevceye ve cennet nimetlerini gerektiren salih amele yorumlanır.
S ES
Rüyada insanın seslenmemsi, halk arasında iyi isim ve şöhrete işaret eder. Rüyada sesinin gür ve kuvvetli çıktığını gören kimse halk içinde iyilikle anılır ve şöhret kazanır. Sesinin zayıf çıktığını görmek, bunun aksinedir.
Rüyadan bir insanın sesini işittiğini gören kimse, o insanın sesinin hoşluğunu, makamının güzelliği ve vücudunun sıhhati nisbetinde bir mevkiye geçer.
Rüyada sesini bir alimin sesi üzerine yükselttiğini gören kimse, günah işler. Zayıf ses korkuya, sesi alçaltmak ise, mütevazi olmaya yorumlanır.
Altınların çıkardığı sesi işitmek, sevindirici haberlerdir.
Oğlak, kuzu ve koç sesi, hayır, bolluk ve sevinçtir. At kişnemesi iyi ve yiğit bir kimse tarafından verilecek hediyedir. Eşeğin anırması, akılsız bir düşman tarafından yapılacak kötülüktür. Katır sesi, aksi bir adam tarafından görülecek çetinliktir. Buzağı, öküz ve sığır sesi, fitneye düşmektir. Erkek deve sesi, hac cihad ve faydalı ticaret gibi güzel bir yolculuktur. Arslan sesi, hayrete düşmeye, korkutmaya ve korkutulmaya yorumlanır. Kedi sesi, bolluk, koğuculuk ve alaydır. Fare çığlığı, toplanma, ülfet ve rızıktır. Geyik sesi, vatana olan hasrettir. Kurt sesi, hırsızlıkla korkutulmaktır.
Köpek uluması, pişmanlık, nefret ve zulme çalışmaktır. Domuz sesi, zengin ve ahmak düşmanlara galip gelmeye ve onların malına kavuşmaya yorumlanır.
Karga sesi, ayrılık haberidir.
Dinlenilmesi hoşa gitmeyen bir ses, üzüntülü ve sıkıntılı bir iştir. Güzel sesler, ferahlık ve sevinçtir.
S EVGİLİ
Rüyada sevgilinizi görmek, sevgilisi olanlar için ayrılığa, olmayanlar için yeni bir sevgili edineceğine; sevgilinizle aranızda tartışma çıkarak ayrıldığınızı görmek, bir rakibinizin sizden alacağına işarettir.
S EVİNMEK
Rüyada sevinmek, ağlamaya yorumlanır. Bazen de sevinmek, görüldüğü gibi yine sevinmeye ve kederden kurtulmaya yorumlanır.
S EVİŞMEK
Rüyada Allah için seviştiğini gören kimse, Allah’ın rahmet ve rızasına kavuşmaya ve günahtan kaçınmaya yorumlanır.
S EVMEK VE S EVİLMEK
Rüyada kendisini seven birini görmek, hayır ve iyiliğe işarettir. İsmail El-Eş’as’a göre; bir aşığın sevgilisine kavuştuğunu gören hay ır ve menfaate erer. Rüyasında birisine aşık olup sabrettiğini ve sırrını kimseye söyleyemeyip sakladığını gören şehit olur. Birini görüp onu sevmek, ondan hayır ve menfaat göreceğine; birinin kendisini sevdiğini görmek de o kişiye faydası dokunacağına işaret eder.
S EYAHAT
Rüyada kendinizi tren, vapur, otobüs veya otomobille seyahate çıkmış görmek, başladığınız işi başarı ile tamamlayacağınıza ve sonunda rahata kavuşacağınıza işaret eder.
S EYİS
Rüyada hayvan bakan seyisi görmek, mal ve tedbirli ve reise yorumlanır.
Seyis, işleri idare eden kimseye yorumlanır. Çünkü seyis, siyaset kelimesinden türetilmiştir.
S EYYAH
Rüyada görülen seyyah ilimleri arzu eden bir kimsedir.
S ICAK ŞEY
Yiyecek ve içeceklerden sıcak bir şey görmek, fazla güç rızka yorumlanır. Bazen de, haram kazanç ve bereketi iptal etmeye işaret eder.
SICAK KARA BALÇIK
Rüyada sıcak kara balçığı görmek, rüya sahibi için yönelecek hayra işaret eder.
Bu rüyayı bekar görürse evlenir.
S IÇRAMAK
Rüyada insanın sıçraması durumunun değişmesine ve galip gelmeye yorulur.
Sıçramak bünyesinin kuvvetinden gelir. Bundan dolayı rüyada sıçradığını gören kimse, bulunduğu mevkiden daha yüksek bir mevkiye geçer ve ona hayır isabet e der. Bu iki mevkinin iyilik önünden farkı, atladığı yerlerin farkı kadardır.
Bir kimse rüyada sıçramasıyla havada dilediği gibi hareket ettiğini ve arzu ettiği yere ulaştığını görse, bu rüya o kimsenin istediği gibi bir halden diğer bir hale geçmeye muktedir olacağına yorumlanır.
Rüyada bir nehire veya bir kuyuya yahut bir çaya sıçradığını gören kimsenin, bir halden diğer bir hale geçmesine veya kötü olan bir şeyden kurtararak acilen selamete çıkmasına yorumlanır.
Rüyada birisinin kendi üzerinde sıçradığını gören kimse, o kişiye mağlup olur.
SIĞINAK
Rüyada sığınak görmek, işlerinizin bozulduğu veya bozulma tehlikesi içinde olduğu için bir kimseden veya bankadan borç almak zorunda kaldığınıza, işlerinizi yoluna koymak için bir mülkünüzü veya malınızı satmak zorunda kalacağınıza delalet eder.
SIĞIR
Rüyada görülen sığırlar senelere işaret eder. Siyah ve sarı sığır, sevinç, bolluk ve ucuzluk olan senedir.
Tavlı sığırlar ucuzluk ve bolluk olan senelere, zayıf sığırlar, kıtlık ve yokluk olacak seneler yorulur. Sığır eti yediğini görmek, senedeki helal malın ifadesidir.
Denilmiştir ki, sığır yüksekliğe, mala, şerefe ve etinden yenilen miktarca ucuzluk ve bolluğa yorulur. Görülen sığır, yağlı ve semiz olursa, takva sahibi bir kadına yorumlanır.
İneğin yüklü olduğunu görenin hanımı gebe olur.
Bir kimse kendisine inek sütü verildiğini görse, güzel huylu dindar ve şerefli bir kadınla evlenir. Bildik bir sığıra bindiğini görse, zenginlik ve servete sahip olur, endişe ve
üzüntüden kurtulur.
Evine sığır girip kendisini boynuzladığını görse zarar ve ziyana uğrar, ehli ve akrabalarından emniyetsizlik içinde bulunur. Öküz ve sığır boynuzunu gören kimse büyük mala sahip olur ve hali düzelir.
İnsanlar arasında güzel isimle anılır. Rüyada sığır görmek herkes için iyidir.
Sığırların bir yerde toplanmalarını görmek ızdıraba; seslerini yükseltip bağırmaları, edepsiz bir takım bildik insanlara yorumlanır.
Yüklü inek, bolluk ve ucuzluk umulur bir seneye yorumlanır. İneği sağıp sütünü içtiğini gören kimse, fakirse zengin olur, izzet ve şerefi yüceleşir. Zengin ise zenginliği ve şerefi artar.
Sığır eti yediğini gören kimse mal ve devlete ve dince ziyadeliğe erişir, hasta ise Allah (C.C.) ona şifa verir.
Sığır, çok bereketli ve sürülmüş bir araziye de yorumlanır.
SIĞIRCIK KUŞU
Rüyada görülen sığırcık kuşu, Müslüman, zahid, zayıf, sabırlı ve helal kazanç sahibi olan bir kimsedir.
Bazen de sığırcık kuşu, iyi emellerle kötülerini karıştırmaya, bazen de az bir rızıkla kanaat etmeye yorumlanır.
SIĞIR ÇOBANI
Rüyada sığır çobanı görmek, hububat ve meyvelerden olan rızkın yolunda olmasına, bazen de oyun ve dansa yorumlanır.
SIĞIRTMAÇ
Rüyada hayvan güden sığırtmaç görmek, işiniz gereği sizden küçük bir kimsenin emrine gireceğinize, bunun belki sizi biraz üzeceğine yorumlanır.
SIKINTI
Bir kimsenin rüyasında kendisini sıkıntılı görmesi, geçiminde genişlik ve ferahlığının olmamasına, bazen de uyanıkken işlediği günahların neticelerine ve bu neticelerin dünyada olacağına yorumlanır.
Bir kimse, rüyada sıkıldığını görse, korkuya yorumlanır. Sıkıntıdan dolayı şikayet ettiğini gören kimse, arzusuna erişir.
SIKIYÖNETİM
Rüyada herhangi bir yerde sıkıyönetim olduğunu görmek büyük dert ve kedere düşmeyi ifade ettiği gibi en değer verilen şeylerin de elden çıkmasına, zorbalık ve kötü muameleye de işarettir.
S ILA İÇİN IS TIRAP DUYMAK
Rüyada sıla için ıstırap duymak, eşten yahut dosttan ayrılmaya yorumlanır.
S INIF
Rüyada bir okulun sınıfında bulunduğunuzu görmek, çocukça hareketler yaptığınız için etrafınıza güven vermediğinize, zararını ise bizzat çekmekte olduğunuza işarettir.
S INIR
Rüyada sınır kasabalarımızdan birinde bulunduğunu ve sınır kapısını görmek, uzun bir zaman için yurt dışına çıkmak mecburiyetinde kalacağınıza, bu yüzden içinizde daha şimdiden vatan hasreti duyarak üzüldüğünüze işarettir.
S IPA
Rüyada bir eşeğin sıpasını görmeniz, çok güzel bir oğlan çocuğunuz veya kardeşiniz olacağına; sıpaya bindiğinizi görmek, uzun bir yolculuğa çıkacağınıza delalet eder.
S IRAT KÖPRÜSÜ
Rüyada sırat köprüsü üzerinde bulunduğunu gören kimse, dininde doğru
istikamet üzere bulunur.
Sırat köprüsü üzerinde yürüdüğünü ve ayağının kaymadığını gören kimse, büyük bir iş yapar ve ondan iyi bir netice alır. Korktuğundan emin olur.
Sırat köprüsüne girdiğini ve ayağının kaydığını gören kimse, bir günah işler ve haktan ayrılır. Hacda bulunan kimse, sırat köprüsünden geçtiğini görse, salimen hacdan döner.
S IRT
Rüyada insan sırtı görmek, sahibine yardımcı olan veya kendisine yardımcı olması istenen bir kimseye yorumlanır.
Bir kimse rüyada dostunun sırtını görse, dostu ondan nefret eder. Düşmanının sırtını görse, düşmanının şerrinden emin olur. Yaşlı bir kadının sırtını görse -kadın dünya ile yorumladığından dolayı-dünya o kimseden yüz çevirir. Sırtını gördüğü kadının baş örtüsü varsa, o kimse elde edilmesi güç olan bir şeyi arar. Kadın gençse kısa bir müddetten beri geciken bir haberi bekler.
Sırt görmek, yaşlılığa da yorumlanır. Arka tarafta bulunan azaların hepsinin yorumu böyledir.
Rüyada sırtının ağrıdığından dolayı büküldüğünü gören kimse, fakir olur ve durumu bozulur.
S IRMA
Rüyada sırma ve sırmalı eşyalar görmek, parlak bir geleceğe sahip olacağınıza ve
o günlerin yakın olduğuna delalet eder.
S IRTLAN
Rüyada görülen sırtlan -işleri aksi çıkan zulümkar ve hileli bir düşmandır.
Rüyada bir sırtlana bindiğini gören, çirkin bir kadınla evlenir. Bir sırtlana değnekle vurduğunu gören, karısının akrabası olan biriyle aralarında tartışma çıkar. Bir sırtlanı mızrakla öldürdüğünü gören, çirkin bir kadınla cinsi münasebette bulunur. Sırtlarını taşla vurduğunu gören, çirkin bir kadına hakaret eder ve öyle bir kadınla zina suçundan mahkemelik olur. Sırtlan eti yediğini gören, çirkin ve ahlaksız bir kadın tarafından büyüye uğrar. Sırtlan sütü içtiğini gören, öyle bir kadından hileye ve düşmanlığa maruz kalır.
S ITMA
Rüyada sıtmaya yakalanmak, borcu ödemeye yorumlanır. Çünkü sıtma günahlara kefarettir. Bazen de sıtma, korkutma ve tehdide yorumlanır.
Kendisinin sıtmalı olduğunu görenin ömrü uzun, vücudu sağlam, malı çok ve insanların ona gıpta edip sığınmalarına yorumlanır. Çok titreten sıtma, dini işlerinde tembellik ve umursamazlığına yorumlanır.
SİCİM
Rüyada sicim görmek, bir yerden bir yere taşınmakla yorumlanır. Yumak halinde sicim görmek, bir yolculuk düşündüğünüze, sicimi karma karışık olarak birbirine dolaşmış görmek, düşüncelerinizin yerine gelmeyeceğine işaret eder.
SİDİK
Sidiğinin bir kısmını akıtıp diğerbir kısmını tuttuğunu gören kimse, zengin ise malının bir kısmı elinden çıkar ve zayi olur. Eğer meşakkat içerisinde ise bu meşakkatinin bir kısmı gider.
Kendisiyle beraber başkasının da bir yere sidik ettiğini ve sidiklerinin birbirine karıştığını gören, birbirlerine hısım (biri diğerine damad) olur.
Rüyada sidiğini tutan kimse hanımına kızar.
Sidiğinin kendisini sıkıştırdığını görmesi, malını muhafaza etmek için yer arayıp bulamayacağına yorumlanır.
Rüyada çokça sidik ettiğini gören kadının erkeklere şehvet ve isteği çok olur.
Ayakta sidik ettiğini gören, malını rastgele yere sarfeder.
Sokak ve çarşılara sidik ettiğini gören kimse o sokak ve çarşının muhasebesini üzerine alır ve yürütür.
Bir kimse adeti hilafına olarak çok sidik ettiğini, sidiğin etrafına bulaştığını ya da çok pis kokulu olduğunu, yahut da sidik ederken halkın kendisine kötü bakışlarla baktığını görse, rüya sahibinin kötü ve hayırsız bir insan olduğuna veya işleyeceği bir kötülük sebebiyle insanlar arasında rezil olacağına yorumlanır.
SİĞİL
Rüyada görülen siğil, maldı. Bundan dolayı elinde veya ayağında siğil gören, büyüyen bir mala sahip olur ve bu malın elinden gitmesinden korkulur.
SİHİR
Rüyada görülen sihirbazlık fitne ve gururdur.
Rüyada bir sihir yaptığını veya başka birisine yaptırdığını gören kimse, karı-koca arasını açar.
Rüyada görülen sihir küfre ve zevcenin ayrılmasına yorumlanır.
SİHİRBAZ
Rüyada görülen sihirbaz, fitnekar bir kimsedir.
SİLAH
Rüyada görülen silah, düşmana galip gelip zafer bulmaya, kuvvete ve hastalıkları def etmeye yorumlanır.
Bir kimse soyularak silahının elinden alındığını görse, kuvvetsiz ve zayıf olmasına yorumlanır.
Rüyada silah kuşanmak, ilme, kişiyi fakirlik ve şiddetten kurtaracak mala ve düşmanı kovmaya, korktuğu kimseye galip gelmeye yorumlanır.
Rüyada silah kuşanmak, kendisiyle hastalık ve dertlerin giderildiği ilaca, şeytanın şerrinden kendisini muhafaza eden hanıma yorumlanır.
SİMİT
Rüyada simit görmek, az mala, bir rivayete göre, hayır ve nimete delalet eder. Elinde simit olduğunu ve fakat bunu yemediğini gören mal artırır. Simidi yediğini görmek, kazandığını harcamakla yorumlanır. Birisine bir simit verdiğini görenin o kimseye hayrı dokunur. Birinin kendisine simit verdiğini gören, o kimseden faydalanır.
SİMSAR
Rüyada görülen simsar, cömertlik iddia eden ve halka çok şey veren kimsedir.
SİNCAP
Rüyada sincap görmek, samur görmek gibi tabir olunur. Bir sincabı boğduğunu ve boğazında kan aktığını gören, yabancı bir kadınla ilişki kurar.
SİNEK
Sinek görmek zayıf fakat insanı rahatsız edici bir düşmandır. Bir rivayete göre, zayıf ve inatçı bir insandır. Rüyada boğazına bir sinek kaçtığını gören, bu gibi insanlarla konuşarak onlardan çok az bir menfaat görür. Bazı yorumculara göre, sinek, faydasız insanla tabir olunur. Çok sinek görmek sinir bozucu bir şeydir. Rüyasında ağzına, gözüne, burnuna sinek girdiğini gören, ahlak düşkünü bir adamdan biraz faydalanır. Kulağına sinek kaçtığını gören, kötü bir insanın aleyhinde söylediği bir sözü duyarak üzülür.
Bir rivayete göre de sinek, tedbiri az kıskanç bir adamdır. Sineklerin kendisini ısırdığını görenin evi ve eşi bazı alçak adamların önemsiz, saldırılarına uğrar. Rüyasında sinek yediğini gören, istemeyerek düşmanının malını alır.
Malından bir şey üzerine sineklerin üşüşmüş olduğunu görmek, hırsızlığa, kulağına bir sineğin girdiğini görmek, devlet ve nimete delalet eder. Bir rivayete göre sinek görmek, rahat ve vücut sağlığı ile yorumlanır. Yemeğine sinek düştüğünü görmek, rızkının ve malının kıskanıldığına işarettir.
SİNEMA
Rüyada bir sinemada film seyrettiğinizi görmek, son zamanlarda çok tembelce vakit geçirdiğinize, işlerinize ilgi duymadığınız için kazancınızın da o nisbette düştüğüne işarettir.
SİNİR
Rüyada sinir görmek, insanın işini uzlaştıran kimseye yorumlanır. Bir kimse rüyada sinirinde ağrı hissetse, ona üzüntü ve keder isabet eder. Rüyada siniri kesilse, o kimsenin işi dağılır.
Sinir, kişinin baba tarafından olan akrabalarıdır.
SİNİ VE TEPSİ
Rüyada sini ve tepsi görmek, hizmetçiye işarettir. Eğer sini temiz ve parlak ve yeni ise hizmetçi, güzel ve kibirli; eğer kirli, lekeli ise çirkindir. Bir sini satın aldığını ve yahut birinin kendisine verdiğini veya bulduğunu gören, öyle bir kadına veya hizmetçiye sahip olur. Siniyi kaybettiğini gören, onları da kaybeder. Sininin kırıldığını görenin eşi veya hizmetçisi ölür.
SİPER VE KALKAN
Silahlı olarak kendisini bir siperin içinde ve elinde bir kalkan olduğunu görmek, kendisinin başka biri tarafından korunduğuna delalet eder. Bir kalkan veya siper ile kendisini koruduğunu gören, korktuğu ve çekindiği şeyden emin olur. Elinde yalnız bir kalkan olup, ona dayandığını gören, sadık bir dostuna güvenir ve ona dayanır.
Rüyada görülen siper ve kalkan demirden olur ise, gayet cesur bir adamla tabir olunur. Cafer-i Sadık’a göre; siper ve kalkan altışekilde tabir olunur. Kardeş, dost, kuvvet, evlat, emniyet, sığınak.
SİRKE
Rüyada sirke, onu ekmek ile yiyen kimse için takva, bereket, uzun ömür ve maldır.
Sirkenin tortusu, faydası az bir maldır.
SİS
Rüyada görülen sis, rüya sahibinin din ve dünya işlerindeki karışıklığına yorumlanır.
Rüyada, üzerine duman çöktüğünü gören kimse, Allah’ü Teala’dan korksun ve yaptığı kötü şeylerden vazgeçsin.
SİTEM ETMEK
Kirmani’ye (RA) göre; rüyada bir kimseye sitem ettiğini gören o kimseye söz geçiremez. Rüyada sitem edilen kişi sitem edenden üstün olur. Kendisine sitem eden kimseye karşılık olarak sitem ettiğini gören, fenalığa fenalık ile karşılık vermiş olur. Bir devlet büyüğünün kendisine sitem ettiğini görmek, o kimse tarafından bir iyilik göreceğine delalet eder. Büyükten küçüğe yapılan sitem, onu azarlaması demektir.
SİVİLCE
Bir kimse rüyasında vücudunda sivilce çıktığını, sonradan yarılıp sarı su veya irin aktığını görse, kurtuluş ve zafere kavuşur.
Vücudunda sivilce, yara ve çıban gören kimse onlardan akan kanın kuvveti ve çokluğu kadar mala sahip olur.
Rüyada vücutta görülen fazlalık, sahibine zarar vermediği takdirde nimet ve hayrın fazla olmasına işarettir.
Rüyada görülen sivilceler, sevinçle meydana gelecek ani bir zenginliğe ve sermayenin süratle gelişeceğine yorumlanır.
Sivilceler zulüm ve cezanın peşin olmasına da yorumlanır.
SİVRİS İNEK
Rüyada sivrisinek, vicdanı ve acıması olmayan düşmanla yorumlanır.
SİYAH MÜREKKEB
Rüyada siyah mürekkeb görmek, şöhret ve sevinçle beraber yücelik ve keramete yorumlanır.
S İYAH NOKTA VE BENEKLER
Bir kimsenin rüyada yüzünde siyah noktalar bulunduğunu görmesi, o kimsenin işinde çok günah işlemesine ve mal elde etmek için halk yanında yapacağı yaramazlıklarına yorumlanır.
S İYAH RENK
Rüyada her şeyde görülen siyah renk ululuğa ve mala yorumlanır. Rüyada yalnız yüzünün kararmış olduğunu görmek, rüya sahibinin yalancılığına ve dininden döndüğüne yorumlanır.
S OBA
Rüyada soba yaktığınızı görmek, eğer mevsim yazsa keder ve sıkıntıya; kış mevsiminde iseniz bolluk ve berekete yorumlanır.
SOFA VE SEKİ
Bir kimse rüyada seki ve sofa gibi şeyleri görse, mahzun kimse için sevince, sevinçli kimse için de mahzun olmaya yorumlanır.
SOFRA
Rüyada sofra görmek, nimete, davete icabet etmeye, refah içinde yaşamaya ve düşmana galip gelmeye yorumlanır. Ondan yenen şey de yorumca muteber tutulur.
Sofra, kıymet ve rütbe içerisinde bir kazançtır. Sofranın kaldırılması kazancın bitmesidir.
Sofra, iyilik yapan cömert bir adamdır. Rüyada sofra üzerinde oturduğunu gören kimse, iyi ve cömert bir adamla sohbet yapar.
Sofra üzerinde tertemiz yufkalar ve güzel yemekler bulunduğunu görmek, dost ve arkadaşlarının, dostluk ve sevgilerinin çokluğuna; yufka ve yemeğin azlığı da onların dostluklarının azlığına yorumlanır. Her yufka bir dostluktur.
Sofra üzerinde bulunan bir veya iki çeşit yemek, rüya sahibi ve çocukları rızıktır. Sofradan çokça yemesi, rüya sahibinin yediği miktarda ömrünün uzun olmasına yorumlanır.
Sofra üzerinde görülen kalabalık, çoluk-çocuğun çok olmasına yorumlanır.
SOĞAN
Rüyada soğan yemek, şerre yorumlanır.
Yeşil soğan, meşakkatli kazanca yorumlanır.
Çok soğan, hüzün ve ayrılıkla beraber sağlamlığa yorumlanır.
Rüyada kötü kokulu sebzeleri yediğini gören kimsenin gizli olan şeylerin açığa çıkmasına yorumlanır.
Soğanı rüyada görüp yememek, hayra; yemek, şerre yorumlanır. Rüyasında soğan soyduğunu gören kimse birisine yaltaklık eder.
Soğan maldır.
Yolcu için soğan, yolculukta sıhhat ve selamette olmasıdır.
SOĞUK VE DONMAK
İnsanın soğuk görmesi ve donması fakirliktir.
Bir kimse rüyada donduğunu, üşüdüğünü veya rüzgara tutulduğunu görse, o kimsenin fakirliği artar.
Rüyasında ısındığı ateş alevli olursa o kimse devlet hizmetinde istihdam edilir. Soğuk zamanlarda, şiddetle soğuk görmek hiçbir şeye yorumlanmaz.
SOHBET ETMEK
Hasta olan bir kimsenin, rüyada ailesinden başka bir kimse ile konuşup sohbet ettiğini görmesi, o kimsenin sıhhat bulmasına yorumlanır. Hasta olan kimsenin, kendi ailesiyle sohbet ettiğini görmesi, yorumda hoş değildir.
S OKAK
Rüyada sokağa girdiğini gören kimse gizli bir iş yapar. Bazen de bu rüya, yeminini bozmaya ve muhtelif kefaletlere yorumlanır. Sokaklar sanatça bir takım
meslek ve yollara da yorumlanır.
S O LUCAN
Rüyada görülen solucan, kıskanç düşmanlardır. Solucan öldürmek veya ölmüş görmek, rakipleri yenmeye ve rahata erişmeye işarettir.
Yeri kazıp solucan çıkardığını görmek, topraktan elde edilecek kazançtır.
Toprak solucanlarını küme halinde görmek, rakiplerin işbirliği içinde olduğunu ifade eder.
Ağzından veya vücudundan solucan çıktığını görmek, kötü bir yaparak, zarar görmeye işarettir.
İlaç alarak solucan düşürmek, hased yüzünden bir takım insanlarla veya aileden bazı kimselerle bozuşmaya yorumlanır.
S O LAK
Rüyada solak bir kimseyi görmek, işlerinizin çok karışık bir duruma gireceğine, bunları yoluna koymak için oldukça büyük bir gayret gerektiğine işarettir.
S O LUCAN
Solucan görmek, mal ve menfaat veya tiksinilen bir hal ile yorumlanır. Elbisesi üzerinde solucan görenin eline bir mal geçer. Bir yerde irice bir solucan görmek, büyük bir itibar ve şeref göreceğine delalet eder. Yeşil bir solucan gören iyi ve dürüst bir kadınla evlenir. Ebu Sait El-Vazi’e göre; solucan görmek aileye gaile çıkaran akrabaya delalet eder.
Topraktan solucan çıktığını gören, toprak yüzünden kazanır. Toprakta
solucanların küme halinde olduklarını görmek, berekettir. Rüya sahibinin eline bu yüzden çok para geçer. Rüyasında ağzından veya gerisinden solucan çıktığını gören, yaptığı fena bir işten dolayı zarara uğrar. İlaç içerek solucan düşürdüğünü gören, ev halkından bir kaçını kaybeder.
S O LUMAK
Rüyada birisinin uzun uzadıya soluduğunu gören kimse bir iş işler ki ondan zahmete, üzüntü ve sıkıntıya düşer. Çocuğun rüyada uzun uzadıya solması, kendisine üzüntü getirecek bir iş yapmasına yorumlanır.
SONAT DİNLEMEK
Rüyada bir konserde sonat dinlemek ruhen çok yorgun bulunduğunuz için dinlenmeye ihtiyacınız olduğuna, başınızı dinleyecek bir yer düşündüğünüze, fakat işlerinizin yoğunluğunun şimdilik buna müsait olmadığına işarettir.
S O NBAHAR
Rüyada hazan mevsimini ve yaprakların dökülmekte olduğunu görmek, yakınlarınızdan birinin ölüm derecesinde hastalanacağına veya büyük bir kaza geçireceğine işarettir.
SOPA
Rüyada sopa görmek, genellikle yolculuk, kuvvet ve kudret ile yorumlanır.
Sopa ile birisine vurmak, vurulan kimseye iyilik yapmaya ve yardım etmeye yorulur.
Rüyada kendisine sopa hediye edildiğini gören kimseye ummadığı bir yerden yardım gelir.
Sopa ile cirit atmak, arzulara kavuşmayı ifade eder. Sopa kırmak, tedbiri alınmayan bir işten zarar görmeye işarettir.
SORGUÇ (Miğfer)
Rüyada başa giyilen bir sorguç görmek, insanın nefsini hile ve pusudan koruduğuna delalet eder. Çelikten bir miğfer giydiğini gören, kuvvetli olur ve düşmanından emin bulunur. Giydiği sorguç eğer kıymetli taşlarla süslü ve kıymetli bir madenden yapılmış ise, zengin ve güzel bir eşe, değilse fakir ve çirkin bir kadına işarettir.
SOS İS
Rüyada sosis görmek, bugünlerde ailece bir eğlence yerine giderek çok eğleneceğinize işarettir.
S OYGUNCULUK
Rüyada görülen soygunculuk, rızka, uzun ömüre yahut evli olmayan kimse için nikahlanmaya yorumlanır.
S OYUNMAK
Rüyada anadan doğma soyunduğunu gören, günahlarından kurtulur, sevaba erişir.
Dini bütün bir kişinin soyunduğunu görmesi, hayır ve menfaat görmeye, keder ve sıkıntısından kurtulmaya; asi ve kötü bir kimse için ise keder ve sıkıntıyla
birlikte rezil olacağına işarettir.
Bir memur veya işçi ise, böyle bir rüya görmesi onun işinden olacağına işarettir. Arkasındaki elbisenin zorla çıkartılıp çıplak bırakıldığını görmek, memur için işinden olmasına, zengin için malının elinden çıkacağına, hasta ise ağırlaşacağına yorumlanır.
Bir kadının rüyasında kendisini çıplak olarak görmesi hayırlı değildir. Eğer evli ise kocasından boşanır, eğer çarşıda ve halkın arasında açık her tarafı meydanda olduğunu görse, kendi nefsinde veya kocasında, sevdiği bir kimsede büyük bir musibete uğrar. Bir rivayete göre, rüya sahibi kendinde olmayan bir şeyle ünlenir ve hayasızlıkla meşhur olur.
SÖĞÜT AĞACI
Rüyada söğüt ağacı görmek, faydasız bir kimse ile dostluk kurmaya yorulur.
Söğüt ağacı, aile ve çocuklarına bir menfaati olmaksızın onları seven ve kendisi ile hoş geçinen kimseye muhalefette bulunup, kendisine düşmanlık edene yaklaşan kimseye de yorumlanır.
SÖNDÜRMEK
Rüyada bir ateşi söndürdüğünü gören kimse, meydana gelecek bir fitneyi yatıştırır.
SÖVMEK
Rüyada sövmek, sövülen kimse için zillete, söven kimse için de izzete yorumlanır. Bir kimse rüyada birisinin kendisine sövdüğünü görse, o kimse tarafından eziyet ve ceza görür. Ancak sövülen kimse sonra ondan intikamını alır.
Rüyada itaat edilmesi gereken ve kendisine ihsan ve yardımda bulunan bir zata sövmek, ana-babaya asi olmaya ve Allah (C.C.)’dan yüz çevirmeye veya rüyada sövmüş olduğu kimseye itaat etmemeye yorumlanır.
Rüyada bir kimse kendisine yakışmayan bir sözle bir kimseye sövdüğünü görse, sövülen kimsenin söven kimseye galip gelmesine yorumlanır.
Bir kimse rüyada kendisine halktan birisinin sövdüğünü veya iftira attığını görse, mazlumun zalime zafer bulmasına yorumlanır.
SÖZ
Rüyada bir kimseye çeşitli dillerde konuşan bir adam gelse, o kimsenin büyük bir mülke sahip olacağına yorumlanır. Ölülerin kapalı olarak konuşmalarının yorumu da böyledir.
Rüyada her türlü kuşun rüya sahibine söz söylemesi rüya sahibinin büyük bir mülke, ilim ve fıkıha sahip olmakla müjdelenmesine yorumlanır.
Rüyada bir yılanın kendisine güzel bir söz söylediğini gören kimse, bir düşmanından hayır ve sevince erişir.
Rüyada küçük çocuk rüya sahibine ne şekilde konuştuysa; o söz hak ve doğrudur.
Bazen de rüyada küçük çocuğun konuştuğunu duymak, mahzurlu bir iş yapmaya yorumlanır.
Rüyada her şeyin konuşması, eğer Allah (C.C.)’ın kitabına, Resulullah (S.A.V.)’ın sünnetine uygun ya da makul olursa, o söz makbuldür. Dinleyen hakkında hayır olup, ona uymak gerekli olur.
Allah (C.C.)’ın kitabına veya Resulullah (S.A.V.)’ın sünnetine muhalif olan her söz mahzurlu ve makbul değildir ve onu dinleyenin sakınması gerekir.
Bir kimseye rüyada azasından bir uzvun bir şey söylemesi, o kimseye, çoluk-çocuğu veya ortağı yahut akrabası tarafından ona yapılacak nasihate yorumlanır. Ve o kimsenin o öğüdünü dinlemek ve kabul etmek gerekir. Çünkü azalar kıyamet gününde Allah (C.C.) katında kişinin dünyada işlediği fiillerden inkar ettiği şeye şahitlik ederler.
Hayvanın konuşması anlayışa, dostların sohbetine gönül bağlamaya, ibadet ehli kimselerle uyuşmaya ve ibadet ehlinin dışından kimselerle alaka kesmeye yorumlanır.
S ÖZ VERME
Rüyada bir kimsenin diğer bir kimseye bir şeyi söz vermesi, söz veren kimsenin, söz verilen kimseye söz verilen şey kadar, borçlu olmasına yorumlanır. Eğer rüyada verdiği sözü yerine getirdiyse, o kimsenin imanına ve güzel bir inanca sahip olmasına yorumlanır.
SU
Rüyada su görmek, hoş bir hayata ve güzel bir rızka yorumlanır.
Bir kimsenin rüyada suyu evinde görmesi, saadete, toplu mala, fazla hayra ve bekarsa evlenmeye yorumlanır.
Suyun çok temiz görülmesi, fiatların ve rızıkların ucuzluk ve bolluğuna ve adaletin yayılmasına yorumlanır.
Bir kimsenin kendisine bir kadeh içinde su verildiğini görmesi, çocuğa yorumlanır.
Kadeh içinde bulunan safi suyu içtiğini gören kimse, çocuk ve hanımından hayra erişir. Çünkü cam kadınların cevherindendir. Onun içindeki su ise, ana karnındaki çocuktur.
Sıcak su içtiğini gören kimseye, şiddetli bir üzüntü isabet eder.
Safi bir suya atladığını gören kimse, çabucak sevince erişir.
Su istediğini gören kimse, insanlar arasında yalan söylemek suretiyle dedikoduculuk yapar.
Akıntısı olmayan su, hapse yorumlanır.
Acı su, acı bir geçime yorumlanır.
Tuzlu su, geçimde sıkıntıdır. Bulanık ve kokmuş su, haram maldır. Sarı su, hastalıktır.
Bulanık suyun rüya sahibinin herhangi bir yerine akması veya bir insanın onu içmesi, içen ve rüyayı gören kimse için hastalığa yakalanmalarına yorumlanır. Bazı yorumcular bulanık su, zalim bir devlet adamıdır, dediler.
Rüyada bulanık suda guslettiğini ve ondan çıktığını gören kimse, sıkıntı içinde ise kurtulur, hasta ise Allah (C.C.) şifa bahşeder, eğer hapis ise, -su temizlendikten sonra-kurtulur. Tuzlu su kederdir.
Rüyada kuyudan siyah su çıkarılması rüya sahibinin evleneceği hayırsız bir kadına yorumlanır.
Deniz veya nehirde su üzerinde yürüdüğünü gören kimsenin, takva ve hikmete yorumlanan sözü de varsa, imanının kuvvetli olmasına yorumlanır. Eğer bu gibi sözler söylemiyorsa, o kimsenin şek ve şüphe ettiği bir şeyde emin olmasına yorumlanır. Bazı yorumcular bu rüyanın sahibi, yolun tehlikeli olmasıyla beraber Allah (C.C.)’a tevekkül ederek yola çıkar, dediler.
Rüyada derin bir suya düşüp içine daldığını ve derinliğine kavuşamadığını gören kimse, çokça dünyalığa erişir ve bununla zengin olur.
Rüyada saf ve berrak bir suya baktığını ve orada yüzünü güzel bir şekilde gördüğünü gören kimse, ailesi, komşusu ve dostları hakkında iyilik eder.
Kab içerisine su döktüğünü gören kimse, bir kadına nafaka verir. Eğer suyu kendisiyle istifade edilmeyen bir yere dökerse, döktüğü suyun miktarınca mal zayi eder.
Bir kimseye rüyada bir şehir veya bir köye suyun fazlaca geldiğini ve haddini tecavüz ederek evlere girdiğini ve hane halkının boğulacak bir duruma geldiğini görse, o şehir ve köyde fitne ve ihtilaf meydana gelir ve şerli kimseler helak olur. Eğer suyu kendi evinin bacası üzerinde görse, o kimseye çabucak bir keder veya devlet tarafından devamlı bir bela isabet eder.
Tatlı su, helal rızka, kalp ve ilmin güzelliğine ve ölüme yaklaşan bir hasta için yeniden hayata yorumlanır. Bazen su, bekar erkek için hanıma, bekar kız için de kocaya yorumlanır.
Rüyada bostan ve tarla sulamak, rüya sahibinin eşiyle cinsi münasebette bulunmasına yorumlanır.
Sıcak su görmek, hastalık ve hüzündür. Eteği ile su taşıdığını görmek, malında ve dünya işlerinde eksikliğe delalet eder. Bir şişeyi su ile doldurduğunu ve o sudan içtiğini görenin eşi gebe kalır. Eğer rüyayı gören evli değilse, evlenir, rızkı artar. Birisine parasız su verdiğini gören, iyilik yapar, bir rivayete göre, bir yerde yapı yaptırır. Elinde madeni bir kap ile su alıp içtiğini gören, sıkıntı ve eziyete düşer.
Nerede olursa olsun, suyun bolluğu hayra işarettir. Suyun az olması da halk için selamete işarettir. Bir yere su döküldüğünü görmek, o yerde feyiz ve berekete delalet eder. Evinde, her ne şekilde olursa olsun, saf ve berrak su olduğunu görmek, iyi ve mutlu bir hayata, geniş rızka, bulanık su görmek, zarara, geçim sıkıntısına delildir. Kendini su içinde gören, zor bir işle uğraşır. Elbisesi ile suya girdiğini fakat elbisesinin ıslandığını görenin din kuvveti yerindedir, sağlığı iyidir ve bütün işleri düzgün ve yolunda olur.
Evinde veya bostanına su çevirdiğini gören evlenir, üstüne su sıçradığını gören, hayır ve menfaate erer. Eğer bu bulanık ve fena kokulu ise, yorumu aksinedir.
Bazı yorumculara göre; suya bakıp içinde kendini gören, evine iyilik ve cömertlikte bulunur. Suların yerlere döküldüğünü gören, malından harcar. Köprü veya kemer altında suların aktığını görmek, halkın kendilerine yardımcı olan bir kimseden hayır göreceklerine işarettir. Bu sudan aldığını gören, böyle bir kimseden hayır ve menfaat görür. Denizin suyunu bir tarafa çevirip akıttığını gören, dinsiz bir kimseden mal edinir.
Suyu akıtan bir kapta -mesela kalbur veya süzgeç gibi-su saklamak istediğini gören, kendisine faydası olmayan bir işe bağlanır. Bir çok kaplarda görülen sular, içinde bulunduğu kabın cinsine ait tabirlerdeki gibi yorumlanır. Herhangi bir şey içinde su bulundurmak, uzun ömüre delalet eder. O sudan harcadığı ömrünün geçeni, kalanı ise ömrünün geri kalanıdır. Eğer bütün suyu içerse eceli gelmiş demektir. Her ne şeyden olursa olsun, ilaç ile veya sıkarak çıkarılan meyve veya sebze suları rızk ve menfaat ile yorumlanır.
S UCU
Rüyada görülen sucu, takva ve iyilik sahibi bir kimsedir. Çünkü suculuk, sevap işlemenin en faziletlisidir.
Sucu yaptığı iş mukabilinde ücret almadığı takdirde, elinden çok hayır meydana gelir.
Sucuyu görmek, ilmiyle, göğüslere; hikmetiyle, kalplere şifa veren kimseye ve rıka yorumlanır.
SU YOLU
Rüyasında su yolları yaptığını gören, hile yaparak halkın malını almayı düşünür. Yaptığı su yoluna başkasının suyunu akıttığını gören, halka hıyanet eder. Yaptığı veya evvelce yapılmış olan bir su yolunda su aktığını görmek, nikah ile tabir olunur. Bostanını su yolundan gelen su ile suladığını gören, nesi varsa bir kadına veya hizmetçisine harcar. Bir rivayete göre, akrabasından biri ile cinsi ilişkide bulunur.
Bir eve veya bostana su yolundan su aktığını gören, kederli ise bundan kurtulur. Su yolunun tıkandığını görenin hali vakti bozulur. Yahut hizmetçisi ondan hamile
kalarak bununla suçlanır. Kimin olduğu bilinmeyen su yolunda suların aktığını görmek, haram iş yaptığına, bir hizmetçi kadın ile suçlanacağına delalet eder. Bir su yolu yapıp su akıttığını gören, keder ve sıkıntıdan kurtulur.
Abdulgani NablUsi’ye göre; rüyada su yolu ve ark görmek, rızkın kaynağı, evi, aracı olarak yorumlanır. Eğer su yolu, herkes için yapılmış ise, halkın hayatına; özel ise sahibinin geçimine delalet eder. Su yolundan akan su, iki tarafına taşmadan akıyorsa, sahibi için bol geçime ve güzel bir hayata; eğer iki tarafına taşıyorsa, o yer halkına veya sahibine hüzün, keder ve gözyaşına; su yolu, evler arasından geçip suyu da saf ve tatlı ise bolluk, mutluluk ve iyi bir hayata delalet eder.
Bir rivayete göre, akan suya sahip olduğunu gören, yüksek bir mevkie, menfaate ve faydaya nail olur. Bir su soyunun saf ve tatlı suyu ile mahalleden geçtiğini ve halkın bundan faydalandıklarını görmek, o yerde bela ve salgın bir hastalık varsa geçeceğine; eğer kıtlık ve yokluk içinde iseler, Allah (C.C.) taşacağına; eğer su bulanık veya tuzlu veya herkese zarar verecek derecede taşkın ise, halka bir kötülük geleceğine işarettir. Su yolunun kendi evine aktığını görenin bu rüyasının tabiri yalnız kendisine aittir. Suyun bostanına veya tarlasına aktığını gören, bekarsa evlenir, evli ise çocuğu olur.
Bir evde su yolundan kan aktığını görmek, ev kadınının kötü haline ve ahlakına; su yolunun taştığına ve herkese zarar verdiğini görmek o mahalle halkının kötü bir haber alacaklarına delildir.
Tarla veya bostanını sulamak için bir ark açıp su aktığını gören, evlenir. Bir su yolunu bozan eşini boşar, bir su yoluna arkasını dönüp gittiğini gören eşi ile kavga eder ve onunla konuşmaz. Bir rivayete göre, vefat eder. Bostan veya tarlasına su yolundan su yerine kan aktığını görenin, karısı başka bir erkekle ilişkide bulunur. Su yolundan su içtiğini gören, mutlu yaşar, bolluk içinde olur. Eğer su bulanık ve acı ise, hayatı keder, sıkıntı ve korku içinde geçer. Bazıları suyun bulanıklığını ve acılığını derecelerine göre hafif veya ağır hastalıkla yorumlamaktadırlar. Bazı tabirciler göre de su yolları ve arklar insanın hizmetçileri veya başka bir rivayete göre de vücudunun azaları olarak tabir edilmektedir. İyi ve kötü görülecek rüyalar bunlara göre kıyaslanarak yapılmalıdır.
S UCUK
Rüyada sucuk yediğini görmek, kısmetinizin ayağınıza geldiğine; küçük bir adamın sizi ona yaklaştıracağına, ancak gözünüzü açarak bu görünmez fırsatı yakalamanız gerektiğine işarettir.
S UÇ
Rüyada suç işlemek, küfür ve sapıklığa tabi olmaya yorumlanır.
SU DEĞİRMENİ
Buğday öğütülen değirmeni görmek, hakkın batıldan ayrıldığına, ilim merkezi ve mahkemeye yorumlanır. Çünkü değirmen, insanların girip çıktığı, ölçek terazi adalet ve insafın olduğu bir yerdir.
Değirmen görmek, öğütülen şeyden biraz alındığından dolayı rızka ve kazanca yorumlanır.
Değirmen -taşların birbirleri üzerinde olması ve aralarından un çıkmasından dolayı-birleşmelerinden çocuk hasıl olan karı-kocaya yorumlanır.
Rüyada görülen değirmen, yenilmeyen şeyleri öğütürse, kıtlık ve pahalılık olacağına yorumlanır.
Rüyada görülen değirmenin unu çok olur, anbar ve mahzenleri doldurursa, rızka, ziraatın gelişmesine, ucuzluğa ve hastalıktan şifa bulmaya yorumlanır.
SU DOLABI
Rüyada görülen su dolabı, malın bekçisidir. Eğer dolabın döndüğü zaman neşe verici güzel sesleri varsa, haberlere yahut rüya sahibinin işiteceği Kur’ana yorumlanır.
Su dolaplarının sesleri rüyada onu işiten kimse için ağlama ve bağırmadır, özellikle ıstırap veren ve rahatsız eden bir sesi varsa.
İp ve iplik bükülen dolap, temiz rızık ve bekar için evlenmek ve güzel bir hay attır.
Su ile dönen dolaplar, ticaretin canlılığına, durumların değişmesine ve yolculuğa yorumlanır.
SU İBRİĞİ
Rüyada görülen su ibriği züht ve ibarete, çocuğa, yolcuya, din ve dünyaca bir yardımcıya yorumlanır. Tüccar için, halktan helal olarak kazandığı ticaretidir.
SU KOVASI
Rüyada görülen su kovası, hile ile halkın malını alan kimsedir. Bundan dolayı kova ile bir kuyudan su çektiğini ve çıkardığı suyu kendine ait bir kaba koyduğunu gören kimse, hile ile topladığı malı bir yere biriktirir.
Eğer suyu başka bir kaba döktüğünü görse, o mal onun elinden çıkar, yahut maldan menfaat göremez.
Bir kova ile bostan suladığını gören bir kimseye bir kadından bir şey isabet eder. Eğer suladığı bostan meyve verse, o bostanın meyvelerini gördüğü gibi o kadından bir çocuğa kavuşur.
Kova ile kuyudan su çıkarıp onunla yıkandığını gören kimse hapis ise hapislikten kurtulur ve halk kendisine gıpta eder.
Hanımı hamile olan bir kimse kovasını kuyuya sarkıttığını görse, erkek bir çocuğu olur. Hanımı hamile değilse, rızık talebinde bulunur. Eğer kova su ile çıkarsa o kimse de rızka kavuşur. Eğer yolda malı ve sermayesi varsa, o mal o kimsenin yanına getirilir. Hastası olan iyileşir, hapis ise hapisten kurtulur.
SU KÖPÜĞÜ
Rüyada su köpüğü görmek, faydalı olan bir şeye yorumlanır.
SU KUYUSU
Rüyada su kuyusu, gülen ve neşeli bir kadına, rüyayı gören kadın ise güzel ahlaklı bir erkeğe yorumlanır.
Kuyu mal, ilim, evlenmek, iri ve şişman kimseye, veya hileye yorumlanır.
Bir kimse rüyada bir kuyu kazsa, kuyudan su çıksa zengin bir kadınla evlenir ve ona hile eder. Çünkü kuyu kazmak hiledir. Eğer kuyudan su çıkmazsa evlendiği kadının malı yoktur.
Bir kimse bir kuyudan su içtiğini görse, o kuyuyu kendisi kazmış ise o kimse kendi hilesiyle bir mala kavuşur.
Kuyu suyunun taşıp dışarı çıktığını görmek, o bölgede meydana çıkacak üzüntü, keder ve ağlamalardır.
Kuyu üzerinde oturduğunu gören insan hilekar biriyle iş yapar fakat onun hilesinden kurtulur.
Denilir ki, bir kimse kendi evi ve arazisinde bir kuyu görse o kimsenin geçimi bol olur, çetinlikten kolaylığa kavuşur ve ummadığı yerden menfaat görür.
Kuyuya düştüğünü gören kimsenin rütbe ve makamı düşer.
SU KÜPÜ
Rüyada görülen su küpü, karıya veya kocaya yorumlanır. Su küpü evin idaresine, onun mahzen ve dükkanına yorumlanır.
SULU ÇAMUR
Bir kişinin rüyada sulu bir çamurda yürümesi, o kimsenin düşeceği üzüntü ve kedere, fitneye ve zahmete yorumlanır.
Hasta olan bir kimsenin rüyada sulu çamur görmesi, onun hastalığının devam etmesine yorumlanır. Ancak kendisinin sulu bir çamurdan çıktığını görse, bu halde o hastanın hastalıktan kurtulmasına, sıhhat ve afiyete kavuşmasına yorumlanır.
Hasta olmayan bir kişi rüyada çamurda yürüdüğünü veya çamura girdiğini görse,
o kimsenin bir belaya veya hapse girmesine yorumlanır.
Çamurdan kurtulduğunu veya elbise ve bedenini çamurdan temizlediğini gören kimse, dince kendisinde bulunan günahtan veya dünyaca keder ve zayiattan kurtulur.
Rüyada çamur yoğurup kerpiç yapmada, asla hayır yoktur. Sulu çamur düşmanlık ve sıkıntıya bazen de borca veya ırz ve namus hakkında söz söylemeye yorumlanır.
SUNDURMA
Rüyasında sundurma görmek çok hayırlıdır. Sundurmanın kırıldığını görmek, boşanmaya veya şeref ve itibardan düşmeye; sundurma üzerinde bir takım eşyaların bulunduğunu görmek, eşinin malından faydalanmaya; sundurmada olan eşyayı kaldırıp orayı boşaltmak, eşinin malını kötüye kullanmaya veya işinde kötü davranmaya delalet eder.
S UR
Rüyada görülen sur Allah (C.C.) yolunda cihat eden mücahitlere veya o şehrin abid veya alim olan birisine, bazı kere de sevince yorumlanır.
Bir kimse rüyada surlardan birinde olduğunu görse, o kimsenin düşmanından emin olmasına veya korktuğu, kaçtığı şeylerden emniyette bulunmasına yorumlanır.
S US AM
Rüyada görülen susam, rızık ve helal maldır. Susamın sıkılmışının yorumu böyledir. Susamın öğütülmüşü aziz ve kuvvetli bir maldır. Diğer hububat da böyledir.
Rüyada susam ektiğini gören kimse faydalı bir memuriyete, iyi bir ticarete, takvaya, büyüyen bir kazanca ve sevince kavuşur.
Bazı yorumcular, susam görmek doktorlar için hayırdır, diğer kimseler için de ateşli hastalığa delildir, dediler.
SUSUZLUK
Rüyada görülen susuzluk, dinde bozukluktur. Susuz bir kimse bir ırmaktan su içmeyi arzu edip içtiğini görse, üzüntü ve kederden kurtulur.
Su içmeyi arzu ettiği halde içmeye kadir olamadığını veya kendisinin bir ırmak, göze yahut bir kuyunun yanında durduğunu ve suya yetişemediğini görse, o kimsenin arzu ettiği şeye erişemeyeceğine yorumlanır.
Rüyada susadığını gören kimsenin, nikah yapması gerektiğine yorumlanır.
Rüyada susuzluk, mal, tarla ve çiftçilerin hallerinin durgunluğuna yorumlanır. Bazen fakirliğe, ticaret sahiplerinin işlerinin durgunluğuna ve yanında bulunmayan bir kimseyi arzulamaya yorumlanır.
SU TERAZİSİ
Rüyada su terazisi görmek, yağmur yağmasına, Allah (C.C.)’tan gelecek rahmete ve pahalılıktan sonra ucuzluğa yorumlanır.
SU TULUMU
Rüyada su kabı görmek, yolculuğa yorumlanır. Bazen çocuk düşüren kadına, bazen de fakirlik ve zenginliğe de yorumlanır. Su tulumu dar yerlere de yorumlanır.
Evinde su ile dolu bir tulum gören kimsenin hanımının hamile olmasına yorumlanır.
S UYA DALMAK
Rüyada suya dalmak, fayda ve rızıklara yorumlanır.
Bir kimse rüyada deniz suyuna daldığını ve denizin dibinden kendisine çamur bulaştığını görse, o kimseye yönetim tarafından üzüntü ve keder erişir.
Bir ırmağa daldığını ve ondan çıkamadığını gören kimse, kendisine gelecek zarara sabretmez.
Bir kimse inci veya başka bir şey için denize daldığını görse, o kimsenin ilim veya mal ve bunlar gibi şeyler istediğine yorumlanır. İnce ve başka şeyden eline geçen şey miktarınca o kimse ilim veya mala kavuşur.
S UYA DÜŞMEK
Rüyada derin bir suya düştüğünü ve tam dibine kavuşamadığını gören kimse, pek fazla dünyalık elde ederek zengin olur. Çünkü dünya derin bir denizdir. Bazı yorumcular da, o kimse için bir zatın işlerinde bulunur, dediler.
Rüyada suya düştüğünü gören kimse, sevinç ve nimete erişir.
SUYA KANMAK
Bir kimsenin rüyada, susuzluktan sonra suya kanması, çetinlikten kolaylığa, ihtiyaçlarını gidermeye, fakirlikten zenginliğe, tövbe istiğfar etmeye, hastanın iyileşmesine, ilim ve amelden kaçırdığı şeylere kavuşmasına yorumlanır.
Bir kimsenin rüyada kendisini suya kanmış olarak görmesi, dininin sağlamlığına, ve doğruluğuna yorumlanır.
SU YOLU
Rüyada su yolu görmek, bir kadına veya mala, ya da bir alime yorumlanır. Rüyada su yolunu akıttığını gören kimse, evlenir. M al ve geçime kavuşur.
Bazı yorumcular, rüyada su yolu gören kimseye, hane halkı tarafından bir zarar erişir, dediler.
Rüyada ziraatını sulamak için bir ark kazdığını görmek, zenginliğe, çoluk çocuğunu yedirip içirmeye yorumlanır.
Rüyada evinde veya bostanında bir ark aktığını gören kimse, üzüntülü ise, bundan kurtulur.
Bazen de su yolu, zina yapmaya yorumlanır. Özellikle yollarda ve mahalle arasında akan su yolunun, zina yapmaya yorumlanması, daha fazladır.
SÜLEYMAN (A.S.)
Rüyada Süleyman (A.S.)’ı görmek, özellikle, Süleyman (A.S.) tacıyla yönelmiş yahut yüzüğünü ona takmış veya onu tahtına oturtmuşsa, layık olan kimse için mülke, fetva vermeye, layık olmayan kimse için de rızka yorumlanır.
Bazen de Hz. Süleyman’ı görmek, kadınlar tarafından sıkıntı ve güçlük çekmeye yorumlanır.
Süleyman (A.S.)’ı gören kimse eğer kuşlarla ve camcılık ile rızkını temin ediyorsa onlardan çok fayda görür ve çok rızka kavuşur.
Süleyman (A.S.)’ı görmek, yabancı dilleri veya arapçayı bilmeye yorumlanır.
Süleyman (A.S.)’ı gören kimse, hasta ise selamete kavuşur. Rüyada Hz. Süleyman’ın asasına sahip olduğunu gören kimse, gıybet eden ve söz götürüp getiren kimsedir.
Rüyada Süleyman (A.S.)’ı gören kimse çok seyahat yapar.
SÜLÜK
Rüyada görülen sülükler, insanın vücudunu yiyen kurt mesabesindedir. Kurtlar ise, kişinin çocuk ve çocuğudur.
SÜLÜN
Rüyada sülün, ilim ve edebiyata meraklı sevimli ve güzel bir oğula yorumlanır. Bütün sülün tuttuğunu gören edebiyatçı bir kişi ile dostluk kurar.
S ÜMKÜRMEK
Rüyasında sümkürdüğünü görmek, kendisine çok benzeyen bir çocuğa olacağına işarettir. Yere sümkürdüğünü görenin bir kızı dünyaya gelir. Bir kadının üzerine sümkürdüğünü görenin o kadından hamile kalır, sonra da çocuğunu düşürür, demişlerdir. Bir yatağa sümkürdüğünü gören, yatak sahibinin karısı ile ona ihanet eder. Bir mendile veya buna benzer bir şeye sümkürmek, bir hizmetçi ile ilişkide bulunmaktır.
SÜMÜK
Rüyada görülen sümük, çocuktur. Bundan dolayı eliyle yere sümkürdüğünü gören kimsenin hanımı, ömrü uzun olan bir kız doğurur.
Bir kimse birisinin evine sümkürdüğünü görse, o evden birisiyle evlenir.
Zahmetli bir şekilde sümküren kimse, üzüntü ve kederden kurtulur.
Rüyada burnunda sümük olduğunu gören kimsenin, hanımının hamile olduğuna yorumlanır.
Bir adamın elbisesine sümkürdüğünü gören kimse, o adamla akraba olarak yakın ilişki kurar.
S ÜMÜKLÜ BÖCEK
Rüyada sümüklü böceği görmek, bir yerden diğer bir yere göç etmeye yorumlanır.
SÜNGÜ VE MIZRAK
Rüyada görülen mızrak hanıma, çocuğa, doğru şahitliğe veya yolculuğa yorumlanır.
Bir kimse at üzerinde ve elinde mızrak olduğunu görse, izzet ve yükseklikle, devlet ve zenginliğe yorumlanır.
Mızrağın süngüsünün zayi olması kardeşinin veya çocuğunun ölümüne yorumlanır.
Elinde mızrak olduğu halde sokakta yürüdüğünü gören kimsenin, erkek çocuğu olur.
SÜNNETÇİ
Rüyada sünnetçi görmek, avret yerinin açılmasına, rezillik çekmeye yorumlanır.
SÜNNET ETMEK
Rüyada sünnet ettiğini görmek, pisliklerden temizlenmeye, ferahlığa ve sevince yorumlanır.
Bir kimse rüyada sünnet olduğunu görse, işleyeceği bir amelden dolayı Allah onu günahlarını affeder.
Sünnet, evlenmeye müracaat etmektir. Bazen de sünnet, ismin yüceliğine ve namusun korunmasına yorumlanır.
SÜPRÜNTÜ
Rüyada süprüntü görmek, adi ve pis işlerde bulunan kimse için hayra, fakirler hakkında servete, mal ve eşyalarının çokluğuna yorumlanır.
Rüyada süprüntü bulunan bir yeri görmek, dünya ile tabir olunur. Ashabtan bazılar Rasulullah (RA) Efendimizin dünyanın hamini sorduklarında, Risaletpenah, mezbeleyi işaret buyurmuşlardır. Bu bakımdan, bazı yorumculara göre; bu dünyada yenilecek ve giyilecek veya mal ve hayvanlar öldükleri, yok oldukları zaman çöplüğe giderler. Ve süprüntü olurlar. Bu ölçüye göre, dünya süprüntüyü temsil ediyor demektir. Rüyasında bir çöplüğe veya süprüntü yığını üzerine çıktığını gören, eğer orada oturursa, dünyayı eline alır, dünya ona her şeyini verir. Bir rivayete göre sıkıntı içine düşer.
Süprüntü, her çeşit malla da yorumlanır, diyenler de vardır. Rüyasında mendiline, yahut cebine çöp doldurduğunu gören, mal sahibi olur.
Rüyasında evinden çuval veya bir kapla çöp alıp dışarı çıkarak döktüğünü gören, malını boşşeylere harcar. Bir çöplükten çuval veya bir kapla, süprüntü alıp evine getirdiğini gören, mal ve para kazanıp zengin olur. Çöplük, bazılarının söylediklerine göre, mal ve paranın toplu bulunduğunu yer, yani hazinedir. Bir çöplüğe sahip olduğunu gören, çok zengin olur. Bir çöplüğü satın aldığını gören, çok para kazanacak bir işe başlar ve gittikçe zenginleşerek mal ve mülk sahibi olur.
Rüyada çöplük görmek, dünya; çöp ise mal ve para ile yorumlanır. Rüyasında kendini bir çöplüğün üstünde gören veya satın alan veya kendisine miras kalan veya evi çöplük haline gelen hasta veya herhangi bir sebeple korkuyorsa, bunların hepsinden kurtulur. Dünyada kendisine büyük kazanç yolları açılır ve kısa zamanda zengin olur. Fakir ise zengin olur, yahut önemli bir mirasa konar, bekar ise çok zengin bir kızla evlenir.
Bazı yorumcular, çöplüğü insanların dükkanı, mağazası gibi işyeri olarak tabir etmişlerdir. Çöplük üzerinde oturduğunu gören, büyük bir şeref sahibi olur. Bir çöplükte soyunduğunu gören işinden olur. Hasta ise ölür, zengin ise fakirleşir.
SÜPÜRGE
Rüyada görülen süpürge, eğer sert olursa itaatsız, yumuşak olursa itaatkar bir hizmetçiye yorumlanır.
Rüyada evini süpürge ile süpürdüğünü gören kimse zenginse, fakirleşeceğinden korkulur.
S ÜPÜRMEK
Rüyada süpürmek, sanatkar, kirli ve paslı işlerde bulunan kimse için hayra yorumlanır. Zenginler için rüyada süpürmek, fakirliğe ve mallarında meydana gelecek eksikliğe yorumlanır.
SÜRAHİ
Rüyada sürahi görmek, gürültüsüz bir hayata özlem duyduğunuza, bu yüzden uzak bir yere çekilerek sakin bir hayat yaşamayı arzuladığınıza delalet eder.
SÜRÇMEK, AYAK KAYMASI
Bir kimse rüyada ayağının baş parmağının sürçtüğünü ve yere düştüğünü görse, o kimse üzerinde fazla borç yığılır.
S ÜRGÜNLÜK
Rüyada görülen sürgünlük, hapse yorumlanır. Bundan dolayı rüyada bir şehirden sürüldüğünü gören kimse, hapsedilir. Rüyada cennetten sürüldüğünü gören kimse, fakir olur.
SÜRME
Rüyada sürme görmek, mala ve iyi şeylere yorumlanır.
Bir kimse eline sürme verildiğini görse o kimseye az veya çok mal isabet eder.
Bekar kızın rüyada sürme çekmesi onun evleneceğine yorumlanır. Dul kadının rüyada sürme çekmesi de kocaya varmasına yorumlanır.
SÜRME ÇUBUĞU
Rüyada sürme çubuğunu görmek, bir çocuk veya elçidir.
SÜRÜLMEK
Rüyada sürülmek, hapisliktir. Bundan dolayı bir yerden sürüldüğünü gören kimse, hapsedilir.
SÜS EŞYASI
Herhangi bir süs eşyası taktığını görmek veya taşımak, eğer oymalı ve gümüş değilse, nimete; bayağı madenden ise, az menfaate; altın yaldızlı ise hayır görmeye delildir. Altından yap ılmış ve nakışlarla süslenmiş bir eşya görmek, ticarete ve kazanca veya iyi bir işe girmeye işarettir. Başta veya göğüste taşınması adet olan her çeşit süs eşyası, güzel bir hayata ve kocasının kendisine olan sadakatine; rüyay ı gören erkek ise veya bunu bir erkek üzerinde görmüş ise, bir rivayete göre menfaate, diğer rivayete göre de, keder ve sıkıntıya işarettir.
S ÜS LENMEK
Rüyada süslenmek için bir ayna karşısında bulunduğunuzu görmeniz, evinize yeni kimselerin geleceğine veya yeni eşyalar alacağınıza işaret eder.
S ÜT
Rüyada süt görmek, İslam fıtratına yorumlanır. Süt meşakkat çekilmeden elde edilen maldır. Yoğurt olmuş süt, ekşiliği ve yağı çıkmış olmasından dolayı haram maldır.
Gerek erkek ve gerek dişi bir kimsenin rüyada memesinde süt olduğunu görmesi, o kimsenin mal biriktirmesine yorumlanır.
Rüyada iki memesinden süt aktığını gören kimseye dünya yönelir ve talihi açılır.
Bir kimse rüyada çocuğuna içirmek için süt satın aldığını görse, o kimsenin çocuğunu kendi huy ve ahlakı gibi terbiye edeceğine yorumlanır. Bazı yorumcular rüyada bir kadının sütünü emdiğini gören kimse, mal ve kazanç elde eder dediler.
Süt sağmak, hiledir.
Süt, içen kimse için helal mal, ilim ve hikmettir. Sağılmış süt, mülk ve maldır.
Rüyada bir inek sağdığını ve sütünü içtiğini gören kimse, fakir ise zengin olur.
Metin Kutusu: Rüyada koyun sütü içtiğini gören kimse hayra, rahatlığa, sevinç ve ferahlığa
erişir.
Danyal Aley hisselama göre; süt, taze ve tatlı olursa malın çokluğuna ve
dindarlığa, ekşi ve bozuk olursa, noksanına delalet eder. Sütün taze peynir olduğunu ve onu yediğini gören, helal mala ve rızıka kavuşur. Bir kadının bir erkek üzerine süt dökmesi o adamın tutuklanacağına işarettir.
Bir hayvanı sağdığını ve memeden süt yerine kan çıktığını gören hükümetin emirlerine aykırı hareket eder. Eğer süt yerine zehir çıkarsa, haram mala işarettir. Yerden su gibi kaynadığını ve etrafa yayıldığını görmek, o yer halkına zulüm yap ılacağına işarettir. Kendi memesinden sütün su gibi aktığını görmek, hayır ve nimetin artmasına delalet eder.
Beygir sütü içtiğini görmek, hayra ve büyüklere yaklaşmaya; katır sütü içmek işlerinde zorluğa; deve sütü içmek, büyük kişilerden menfaat geleceğine; ceylan sütü içmek, rızk bolluğuna; keçi sütü içmek, karısından gelecek mala; kaplan sütü içmek, düşmana galebeye; fil sütü içmek, haram mala; manda sütü içmek, rızık bolluğuna ve mal çokluğuna; merkep sütü içmek, hastalığa ve iyileşmeye; ayı sütü içmek zarara, korkuya ve hüzüne; tavşan sütü içmek, akıl noksanlığına ve
ahmaklığa; bir rivayete göre haram mala veya musibete; tilki sütü içmek hileye delalet eder.
Bazılarına göre; süt emzirdiğini görmek kadın için hayır ve erkek için şerdir. Köpek sütü korkuya; bir rivayete göre şiddetli hastalığa; arslan sütü, büyük bir kişi tarafından şeref ve mala, düşmana üstün gelmeye ve maksadına ermeye; çakal sütü; akraba ile düşmanlık ve kavgaya; inek sütü, o yıl din ve dünyada hayır ve yükselişe; vahşi sığır sütü, hasta olup hemen iyileşmeye; kedi sütü, kavga ve düşmanlığa; bir rivayete göre zayıf düşmeye ve hastalığa; kurt sütü, korkuya, yahut elinden önemli bir fırsatın kaçmasına; koyun sütü, helal mala ve dinin kuvvetine; kuş sütü muradının tamamıyla olmasına delalet eder.
Süt sağmak, hileye işarettir. Ağız sütü (hayvan doğurur doğurmaz sağılan süt) sıkıntıdan rızka, veya haram mala yorumlanır. Bir rivayete göre, hayırsız bir adamdan iyilik yapmasını istemektir.
Ekşimiş süt haram mal, yorgunluk, meşakkat ve kederle yorumlanır. Rüyasında halis sütü bırakıp bozuk süt içtiğini gören aşağı bir sınıfın geçim şartlarına razı olur. Haram yer ve bir rivayete göre dininden sapar. Bir arslan yavrusuna süt içirdiğini gören, hükümetten hayır ve menfaat elde eder.
SÜTÇÜ
Rüyada sütçü görmek, ilme, helal rızka ve hidayete yorumlanır.
SÜT EMMEK
Rüyada başka bir kadından süt emmek, yetimliğe, ihtiyaca ve mizacın değişmesine yorumlanır.
Bir kadının rüyada birisini emzirdiğini görmesi, dünya kapılarının ve sebeplerinin üzerlerine kapanmasına, yahut onların hapsine yorumlanır.
Bir kadın rüyada bir erkeğin kendisinden emdiğini görse, o erkek emdiği süt kadar kadının malından alır.
Bir erkek rüyasında çocuk emzirdiğini görse, hüzüne düşer. Birinin memesinden süt emdiğini gören hapse girer. Bir çok tabirciler, bu rüyada süt veren ve emen için hayır yoktur, diyorlar.
Bir kadının memesini emdiğini gören hasta olur. Rüya sahibi büyük veya küçük, kadın veya kız ne olursa olsun, geçimleri zor olur. Bir kadın kendi memesinden süt içtiğini görse, kızının mirasını yer. Bir kadının memesinden süt emdiğini görmekte hayır yoktur. Bir kadının diğer kadının memesinden süt emdiğini fakat süt çıkmadığını görmesinde de hayır yoktur. Kadınlık aletini emdiğini görmek, emniyet için hayırlıdır. İşlerinin olmasına ve menfaate işarettir. Diğer azalardan emmek, eğer süt çıkarsa, emen için mal ve menfaat, emilen için zarardır. Bir hayvanın memesini emmek nimettir.
Rüyada emdiğini görmek, maldır. İnsandan yahut eti yenilmez hayvandan süt emmek haram mala, eti yenilen hayvanın memesini emmek helal mala delalet eder. Bir rivayete göre, insanın süt vermesi şefkattir.
Memesi olmayandan süt emdiğini gören hasis bir adamdan para ister; eğer emdiği yerden süt çıkarsa, bu parayı alır, süt çıkmazsa boş döner. Bir insanın veya hayvanın emilmeye uygun olmayan bir yerini emdiğini gören, gayet zor bir işin arkasına düşer. Eğer oradan süt çıkarsa başarır, fakat güçlük çeker. Bir çocuktan süt emdiğini veya bir çocuğa süt verdiğini gören erkek, hapse girer.
Bazı yorumculara göre, kendi annesinin memesini emdiğini görmek, şerefe ve mertebeye delalet eder. Bir kadının kendi evladını emzirdiğini görmesi, evladının büyük mertebeye ve şanına işarettir. Elinden süt emdiğini gören, dünyada zafer bulur ve zengin olur. Kadınları tutup memelerini emdiğini fakat süt çıkmadığını görmek, sakıncalı işler yaptığına delalet eder. Bir erkeğin bir kadının sütünden emdiğini görmesi, o adamın kadının malından almasına, gerek insan, gerek hayvan memesinden süt emmek ve oradan süt veya bir su çıktığını görmek, mala delalet eder. Emilen memeden çıkan şey, katı olursa bunda hayır yoktur. Bir rivayete göre, menfaattir.
SÜTNİNE
Rüyada sütnine görmek, çok güzel bir çocuğunuz olacağına, kendinizi sütnine olarak görmek, hayır işleyerek sevaba gireceğinize delalet eder.
SÜT SAĞAN
Rüyada süt sağan kimseyi görmek, rızık, menfaat, yumuşak söz ve güzel siyasete yorumlanır.
SÜTLÜ TATLILAR
Muhallebi, sütlaç, kaymak, tavuk göğsü, keşkül ve benzeri gibi sütlü tatlıları yemek hayır ve menfaat, helal mal, sağlık ve selamete işarettir.
SÜTTEN KES ME
Rüyada bir kadın çocuğunu sütten kestiğini görse, çocuk sütten kesme zamanına gelmiş ise, zahmetten kurtulur. Hasta ise iyileşir. Çocuk eğer çok küçük olup da sütten kesme zamanı gelmemiş ise, tatsız bir iş yapar ya da kocasına karşı bir hata işler veya çocuğuna şefkati az olur.
Bir çocuğun sütten kesildiğini gören, çocuk pek küçükse, bir haksızlığa karşı sesini çıkaramaz.
Çocuğun sütten kesilmesine yardım ettiğini gören koca, çocuk sütten kesilme zamanına gelmişse, zahmet ve meşakkatten kurtulmak hususunda karısına yardım eder. Çocuk çok küçükse, yapılan bir haksızlığa kendisi de katılmış olur.
Rüyada bir çocuğu, erkek veya kız, büyük veya küçük aynıdır, sütten kesmek veya sütten kesildiğini görmekte hayır yoktur; zarara, yokluğa ve rızık azalmasına işarettir.
SÜT VE BAL KABI
Rüyada içine süt veya bal konan kabı görmek, alim veya çok zengin bir kimseye yorumlanır.
SÜTUN
Rüyada, hangi şekilde olursa olsun, bir sütun görmek, bu yıl mutlaka bir tatil köyüne gidip dinleneceğinize; çok süslü ve oymalı bir sütun görmek ise, oldukça büyük bir eve sahip olacağınıza işaret eder.
SÜZGEÇ
Rüyada görülen süzgeç, iyi bir hizmetçiye yorumlanır.
Rüyada görülen süzgeç, din ve ilmin özüne, zenginliğe, yahut bozuk yerlerde bulunmaya, bazen de hakkı söyleyen doğru bir kimseye yorumlanır.

BU SAYFAYI PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAPABİLİRSİNİZ