14.04.2024 - EHLİ SÜNNET MEDYA
Ehli Sünnet Medya

Hacet Namazı Nedir?

  • Hacet Namazı Nedir? için yorumlar kapalı
  • 461 GÖRÜNTÜLEME

Hacet Namazı Nedir?
Hacet namazı, herhangi bir ihtiyacı olan kişinin bu ihtiyacının giderilmesini ALLAH Teâlâ’dan dilemeden önce kıldığı namazdır.

Hacet Namazının Hükmü Nedir?
Hacet namazının hükmü, menduptur.1

Hacet Namazı Sahih midir?
Kur’an-ı Kerimde “Sabırla ve namazla ALLAH’tan yardım dileyin”2  “Ey iman edenler sabır ve namaz ile ALLAH’tan yardım isteyin. Çünkü ALLAH muhakkak sabredenlerle beraberdir”3 buyrulur.
Müminler yalnız ALLAH Teâlâ’ya kulluk etmek ve yalnız O’ndan yardım dilemekle yükümlüdürler.4 Bu nedenle bir ihtiyaç içindeki insanın, namaz ve dua ile ALLAH’a yönelmesinden, O’ndan yardım dilemesinden daha makul bir şey olamaz. Hacet namazı bu yöneliş ve dilemenin bir mukaddimesi niteliğindedir.
Elbette bir kul olarak sebeplere sarılıp üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz. Ama bazen olur ki, sebepler tükenir ya da etkisiz kalır; bütün yollar denenir, çareler biter.
İşte burada bize düşen görev, müsebbibü’l Esbab olan Yüce Rabbimize tüm acziyetimizle halimizi sunmak, dua ve istiğfar ile yalvarıp yakarmaktır.

Abdullah b. Ebi Evfa (R.A.) den rivayete göre Rasûlü Ekrem (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Kimin ALLAH’ü Teâlâ’ya veya herhangi bir insana ihtiyacı hasıl olursa, önce abdest alsın, abdesti de güzel yapsın, sonra iki rekat namaz kılsın, sonra ALLAH’ü Teâlâ Hazretlerine hamdü senada bulunsun, Rasûlüllah Aleyhissalatü vesselam’a salat okusun, sonra da şu duâyı yapsın:
“Lailahe illALLAHu’l-Halimü’l-kerim. Sübhanellahi Rabbi’l-arşi’l-azim. Elhamdü lillahi rabbi’l-âlemin. Es’elüke mûcibati rahmetike ve azâime mağfiretik. Ve’l-ğanimete min külli birrin. Ve’s-selamete min külli ismin. Lâ teda’li zenben illâ ğaferteh. Ve lâ hemmen illâ ferrecteh. Ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ. Yâ erhamerrahimin.”
“Halim ve Kerim olan ALLAH’tan başka ilah yoktur. Büyük Arş’ın Rabbi olan ALLAH, bütün noksanlıklardan uzaktır. Hamd, âlemlerin Rabbi olan ALLAH’a mahsustur.
ALLAH’ım! Rahmetine vesile olan ve günahları bağışlamanı gerektiren şeyleri, her türlü iyiliğe kavuşmayı ve her günahtan kurtulmayı senden isterim.
ALLAH’ım! Benim için bağışlamadığın hiçbir günah, sevince çevirmediğin hiçbir üzüntü, senin razı olduğun şeylerden karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma.
Ey merhametlilerin en merhametlisi.”5

Osman b. Huneyf (R.A.) den rivayete göre: “Gözleri görmeyen bir adam Rasülüllah (S.A.V) e gelerek: “Bana afiyet vermesi (gözlerime şifa vermesi) için ALLAH’a dua et” dedi. Rasülüllah (S.A.V) şöyle buyurdu: İstersen senin için dua edeyim, ama istersen sabret. Bu, senin için daha hayırlı olur.
Adam: “Dua et” dedi. Resülüllah (S.A.V) kendisine abdest almasını ve abdestini özenle almasını, sonra iki rekat namaz kılmasını ve ardından şu dua ile dua etmesini emretti:
“ALLAHümme inni es’elüke ve eteveccehü ileyke bi nebiyyike muhammedin nebiyyi’r-rahmeti. İnni teveccehtü bike ila rabbike fi haceti hazihi li tukza li. ALLAHümme feşeffi’hü fiyye.”
“Ey ALLAH’ım! Ben senden istiyorum ve peygamberin, rahmet peygamberi Muhammed’e yöneliyorum. Ben, şu ihtiyacımın görülmesi için seninle Rabbime yöneldim. Ey ALLAH’ım! O’nu benim hakkımda şefaatçı kıl.”6

Değerlendirilemeyen Bir Hazine: Hacet Namazı
Biz müminlerin hacet namazı gibi benzersiz bir hazinesi olmasına rağmen hakkıyla değerlendirmiyoruz. Beş vakit namaz kılan birçok kimse hacet namazını ya hiç kılmamış ya da çok az kılıyor. Oysa hacet namazında çektiğimiz acıdan ve taşıdığımız arzudan kaynaklanan bir “acz, fakr ve yakin” hâli vardır. İnsan bu durumlarda kendisini çok aciz, çok muhtaç, çok kimsesiz, çok çaresiz hisseder. Tam bir huşu, dikkat, iştiyakla Rabbine yönelir. Belki de musibet ve belaların, büyük hedef ve ideallerin mümine bakan en önemli kazancı, insanın bütün zerreleriyle ve duygularıyla ALLAH’a yalvarmasıdır.

Yapılan bir ankete katılan müminlerin yüzde 47’si “hacet namazını hiç kılmadığını” söylemiştir. Oysa bu insanlar, nice amansız derdi veya kavuşmak istediği bir hedefi için birçok kapıyı çalıyor, birçok sebebe başvuruyor, bir yığın masraf ediyor. Elbette kendine düşen vazifeyi yaparak ALLAH’a hacet namazıyla yönelmek, muhteşem bir hazineden istifade etmek demektir.

Hacet Namazının Kılınma Vakti Nedir?
Çok acil, o an için gidermek zorunda olduğunuz bir ihtiyacınız söz konusu ise, kerahet vakti müstesna o vakitte abdest alarak hacet namazını kılabilirsiniz.

Eğer daha geniş bir vakte sahip iseniz, tavsiye edilen: Hacet namazının, yatsı namazından sonra kılınmasıdır.

Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece ve kandil gecelerinde kılın-masının faziletli olduğunu ifade eden âlimlerimiz olmuştur.

Hacet Namazı Kaç Rekât Kılınır?
Hacet namazı, iki, dört ve bir görüşe göre de on iki rekâtlık bir namazdır.

Hacet Namazı Nasıl Kılınır?
Uhrevi veya dünyevi bir ihtiyacı olan kimse, güzelce abdest alır, yatsı namazından sonra hacet namazını kılar. Sonra Hak Teâla Hazretlerine hamd-ü senada, Rasûlü Ekrem (S.A.V) Efendimize salatü selamda bulunur, tövbe ve istiğfar eder. Sonra hacet duasını okur ve dünya-âhiret işlerinden dileğinin yerine getirilmesini ALLAH’ü Teâla’dan ister.

Hacet Namazında Neler Okunur?
Hacet namazının birinci rekâtında bir kere Fatiha, üç kere Âyete’l-Kürsi okunur. Diğer üç rekâtın her birinde Fatiha, İhlâs, Felak, Nas sureleri birer kere okunur.

Ayete’l Kürsi’yi Ezbere Bilmeyen Kimse Hacet Namazında Ne Okur?
Hacet namazı kılan kişi ayete’l Kürsi’yi bilmiyorsa, başka bir ayet veya sure okuyabilir.

Hacet Namazında Okunan Dua Nedir?

Elhamdü lillahi rabbi’l-alemin ve’s-salâtü ve’s-selamü ala rasûlina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeîn. Esteğfirullahellezi la ilâhe illâ hû. Elhayye’l-kayyûme ve etûbu ileyh.

“Lailahe illALLAHu’l-Halimü’l-kerim. Sübhanellahi Rabbi’l-arşi’l-azim. Elhamdü lillahi rabbi’l-âlemin. Es’elüke mûcibati rahmetike ve azâime mağfiretik. Ve’l-ğanimete min külli birrin. Ve’s-selamete min külli ismin. Lâ teda’li zenben illâ ğaferteh. Ve lâ hemmen illâ ferrecteh. Ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ. Yâ erhamerrahimin.”

“ALLAHümme inni es’elüke ve eteveccehü ileyke bi nebiyyike muhammedin nebiyyi’r-rahmeti. İnni teveccehtü bike ila rabbike fi haceti hazihi li tukza li ALLAHümme feşeffi’hü fiyye.”

“ALLAHümme innî es’elüke tevfika ehlil’hüda ve a’mâle ehli’l-yakîn. Ve münasahate ehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r-rağbeti ve taabbüde ehli’l-verei’ ve irfane ehli’l-ilmi hatta ehafüke.

ALLAHümme innî es’elüke mehafeten tehcizuni an ma’siyetik. Hatta a’mele bi taâtike a’melen estehikku bihi rızâke ve hatta ünasi-hake bi’t-tevbeti havfen minke ve hatta uhlisa leke’n-nasihate hübben leke ve hatta etevekkele aleyke fil umuri hüsne zannin bike Süb-hane halıkin-nuri.”

Sübhanellezi lebise’l-izze ve kale bihi sübhanellezi teattafe bi’l-mecdi ve tekerreme bihi, sübhanellezi ahsâ külle şey’in biilmihi, sübhanellezi lâ yanbegi’t-tesbihu illâ lehü. Sübhane zi’l-menni ve’l-fadli Sübhane zi’l-izzi ve’l-keremi Sübhane zi’ttavli es’elüke bimeâkidi’l-izzi min arşike ve müntehe’r-rahmeti min kitabike vebi ismike’l-a’zam ve ceddike’l-a’lâ ve kelimâtike’t-tâmmâti’l-leti lâ yücâvizühünne birrun ve lâ fâcirun en tüsalliye alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin.

Bu duadan sonra, haram-günah bir şey olmamak şartıyla, dünya ve âhiretle ilgili dileklerini ALLAH Teâla’dan ister. Duasını, isteklerini salatu  selam ile bitirir.

Tabiinden olan Vüheyb b. El-Verd: Bu hacet duası, reddedilmeyecek dualardandır. Bozuk niyetli kimselere bu duanın öğretilmemesi bizlere söylenmiştir. Çünkü o, bunu suiistimal eder, demiştir.7

Hacet Namazı Kesin Sonuç Verir mi?
Hacet namazından alacağımız verimin derecesi, ihlâs, huşu, ıztırar hâli, yakinimiz ile ALLAH’ın takdir ve hikmetine göre değişir.

Kalbimizin saflığı, iyi niyetimiz ve samimiyetimiz hacet namazından alınacak sonuç üzerinde etkili olacaktır.

Başkası için Hacet Namazı Kılınabilir mi?
Kişi kendi adına hacet namazı kılıp dua edebildiği gibi, bir mümin kardeşinin amacının gerçekleşmesi için de namaz kılıp dua edebilir. Bu bir dua olduğu için kişi mümin kardeşinin derdini kendi derdi kabul edip onun için dua edebilir. Bunun dinen bir sakıncası olmadığı gibi, büyük sevap da kazandırır. Çünkü hadislerde buyrulduğu gibi, “Mümin kardeşine dua eden kişiye melekler dua eder”8, “Kim bir mümin kardeşinin ihtiyacını giderirse, ALLAH da onun ihtiyacını giderir.”9  Bilhassa eşiniz, kardeşiniz, anne babanız veya arkadaşınız için hacet namazı kılıp dua edebilirsiniz.

dipnot

(1) Fetevây-ı Hindiyye
(2) Bakara Sûresi: 45
(3) Bakara Sûresi: 153
(4) Fâtiha Sûresi: 4
(5) Tirmizi; Salat:348; İbn-i Mace; İkame:189
(6) Tirmizi; Deavât:119; İbn-i Mâce: İkâme:189
(7) İmam Gazali; İhya;1/213-214
(8) Müslim, Zikr: 87
(9) Buhari, Mezalim, 3; Birr, 59; Ebû Davud, Edeb, 38; Tirmizî, Hudûd, 3

BU SAYFAYI PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAPABİLİRSİNİZ